Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Czytaj dalej

W  roku szkolnym 2018/2019 odbyła się druga edycja akcji profilaktycznej przeciwko agresji i przemocy „Wspólna sprawa”.

W tegorocznej edycji wzięły udział szkoły:

Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące

Szkoła Podstawowa  w Długołęce

Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa w Siedlcu Trzebnickim

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

 

Dziękujemy  uczestnikom ze wszystkich szkół  za obecność, aktywność, zaangażowanie we współtworzenie akcji.

 

Kalendarz podjętych działań w roku szkolnym 2018/2019

  1.  W lutym 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się:
  • Pierwsze spotkanie uczestników 2 edycji „Wspólnej sprawy”- wspólne dla nauczycieli, uczniów i rodziców szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Szkolenie służyło pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy na temat agresji i przemocy oraz zainspirowaniu i przygotowaniu uczestników do dalszego działania w swoich szkołach. W spotkaniu wzięło udział 18 osób z 5 szkół. Uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniu, wstępnie zaplanowali działania w swojej szkole oraz otrzymali materiały pomocnicze do ich realizacji. Wszyscy zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu.
  • Odbyło się również trzecie już spotkanie uczestników zeszłorocznej 1 edycji „Wspólnej sprawy”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele ze szkół SP 1 Kąty Wrocławskie oraz SP Mietków. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o swoich działaniach i doświadczeniach związanych w przeciwdziałaniem agresji i przemocy w szkole. Głównym tematem była koncepcja „szkolnych grup roboczych” (rodzic, nauczyciel i uczniowie) ds. dobrej komunikacji w szkole, przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Omówiono misję, zasady i zakres działania takich grup szkolnych oraz dyskutowano na temat sposobów pozyskania rodziców uczniów do współpracy w szkole. Przedstawiciele szkół obowiązali się do dalszych działań w ramach „grup roboczych” (nazwa tymczasowa) oraz dalszej współpracy z Poradnią w formie spotkań o charakterze superwizyjnym oraz ewentualnych bieżących konsultacji m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  1. W okresie luty-czerwiec 2019 szkoły podejmowały zaplanowane działania profilaktyczne w swoim środowisku.
  2. W czerwcu 2019r. odbyło się Spotkanie podsumowujące dla uczestników 2 edycji. Wiązało się ono z zaprezentowaniem przez szkoły podjętych przez nie działań, a także omówieniem refleksji uczestników akcji na temat przeprowadzonych spotkań w szkołach. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem opowiadali o swoich doświadczeniach, podkreślali jak istotne jest poruszanie tego tematu dla ich środowiska oraz prezentowali pomysły na dalsze działania w ramach profilaktyki przeciw przemocy w szkole.

 

Wszystkie uczestniczące szkoły wyraziły chęć kontynuacji zapoczątkowanych przez nie działań oraz udziału w spotkaniach szkoleniowych, połączonych z panelem dyskusyjnym dla wszystkich uczestników na terenie Poradni..

W oparciu o zamieszczone w sprawozdaniach ze szkół informacje przedstawiamy opis zrealizowanych zadań.

 

W Szkole Podstawowej w Brzeziej Łące zostało przeprowadzone badanie zjawiska przemocy w środowisku uczniów. Wyniki badania zostały omówione na spotkaniu grup szkolnych uczestniczących w Akcji Wspólna sprawa. W klasach IV i V odbyły się również prowadzone przez pedagoga szkolnego warsztaty nt. „Zjawisko przemocy i agresji” oraz „Poszkodowani, sprawcy, świadkowie przemocy”.

 

W Szkole Podstawowej w Długołęce zostały przeprowadzone spotkania warsztatowe dla uczniów klas V i VI, w których zauważono potrzebę poruszenia tematu zjawiska przemocy
i agresji oraz roli poszkodowanych, ofiar i świadków przemocy. W spotkaniach wzięło udział 57 osób. Prowadzącymi byli uczniowie koordynatorzy projektu oraz pedagog szkolny. Został również przeprowadzony konkurs plastyczny na krótki komiks dotyczący przeciwdziałania przemocy pt „Zdecydowane NIE dla agresji i przemocy w naszej szkole”.

 

W szkole podstawowej w Siedlcu zajęciami profilaktycznymi objęto 80 uczniów oraz 21 rodziców. Uczniowie koordynatorzy Akcji wraz z nauczycielem przeprowadzili 4 godzinne warsztaty na tematy: „Jak reagować w sytuacji przemocy” oraz „Zjawisko przemocy i agresji” w 4 klasach. Dodatkowo nauczyciel wraz z rodzicem przeprowadzili spotkanie warsztatowe dla rodziców klasy IV nt. „Poszkodowani, sprawcy, świadkowie przemocy”, połączone z możliwością dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

W szkole Podstawowej w Rzeplinie nauczyciel wraz z uczniami – koordynatorami Akcji przeprowadzili spotkania warsztatowe dla uczniów klas. IV-VII. W sumie w spotkaniach wzięło udział 79 uczniów. Dodatkowo w jednej z klas nauczyciel uczestniczący w Akcji przeprowadził  mediacje między uczniami, w których wzięło udział 14 osób. Na spotkaniu podsumowującym uczniowie zaprezentowali swoje działania przy pomocy ciekawej prezentacji multimedialnej.

 

W szkole Podstawowe w Świętej Katarzynie uczniowie koordynatorzy Akcji oraz nauczyciel prowadzili spotkania, w trakcie których omawiano zjawisko przemocy oraz sposoby przeciwdziałania mu, w trakcie spotkań uczniowie mieli możliwość udziału
w dyskusji. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem.

 

Kontynuacja

Uczestnicy akcji „Wspólna sprawa” zgłosili potrzebę kontynuowania spotkań raz na semestr w tym samym składzie. W kolejnym roku szkolnym  zostanie zorganizowane spotkanie grupy składającej się z dobrowolnie zgłoszonych uczestników ubiegłej akcji „Wspólna sprawa” (spotkanie zaplanowano na październik 2019r.). Zaproponowanym przez uczestników tematem przewodnim będzie „Mowa nienawiści w Internecie”  Dokładne informacje pojawią się na naszej stronie oraz zostaną rozesłane do szkół drogą mailową.

Szanowni Państwo, z powodu rozpoczynającego się remontu pomieszczeń Zespołu Poradni w Kątach Wrocławskich kontakt telefoniczny z tym gabinetem zamiejscowym może być utrudniony do końca bieżącego roku szkolnego. W razie potrzeby prosimy o telefon do Kancelarii Zespołu Poradni i pozostawienie numeru telefonu wraz z prośbą o oddzwonienie, bądź o kontakt mailowy z pracownikami pod adresami mailowymi wg schematu imie.nazwisko@pzp.edu.pl   

.

W związku z zawieszoną akcją strajkową w dniu 27.04.2019 r, pragniemy podziękować Państwu za zrozumienie, cierpliwość, słowa otuchy i okazywane wsparcie w trudnym dla nas okresie strajkowym.

.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych od 29.04.2019 r. pracuje z zwykłym trybie.

.

Szanowni Państwo!

 

W związku akcją strajkową pracowników oświaty informuję,
że w dniu dzisiejszym tj. 8.04.2019 r.
wszyscy pracownicy Zespołu Poradni podjęli decyzję o przystąpieniu
do Ogólnopolskiego Strajku Protestacyjnego – do odwołania.

 

W trakcie trwania akcji strajkowej zaplanowane wizyty nie odbędą się.
Nowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu strajku.

 

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie dla strajkujących.

Oddajemy Państwu pierwszą część odpowiedzi na pytania które często zadajecie nam Państwo podczas rozmów telefonicznych i w bezpośrednich rozmowach. Prosimy o nadsyłanie kolejnych pytań drogą mailową na adres kancelaria@pzp.edu.pl, postaramy się w miarę możliwości zamieszczać odpowiedzi na te najbardziej istotne i najczęściej się powtarzające z nadzieją na dużą użyteczność takiej formuły.

 

  1. Moje dziecko posiada opinię o specyficznych problemach w uczeniu się, w tym przypadku chodzi o dysleksję. Opinia została wydana kilka lat temu i nie ma w niej zaleceń do ulgowego traktowania na egzaminie ósmoklasisty. Czy i kiedy mam zwrócić się do Poradni o wydanie następnej opinii?

Nie ma takiej potrzeby. Już od wielu lat warunki i formy przeprowadzania egzaminów wskazuje Rada Pedagogiczna placówki do której uczęszcza uczeń, na podstawie publikowanego corocznie komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zaś opinia o dysleksji (bądź innych specyficznych problemach w uczeniu się) wydana raz jest ważna przez cały okres nauki. Dysleksja nie znika wraz z upływem czasu, nie jest przecież chorobą więc nie można jej „wyleczyć”. Poniżej link do aktualnego komunikatu Dyrektora CKE, kompetencje Rady Pedagogicznej wskazane są w punkcie 9, tabela dostosowań znajduje się w punkcie 4: http://oke.waw.pl/Komunikat_o_0dostosowaniach.pdf

 

  1. Chcemy zapisać nasze 6-letnie dziecko do klasy pierwszej. Słyszeliśmy że decyzję o przyjęciu naszego dziecka do klasy pierwszej szkoła uzależnia od dostarczenia opinii o gotowości szkolnej. Czy takie postępowanie jest słuszne i zgodne z obowiązującymi przepisami? Czy brak opinii o dojrzałości szkolnej zamyka naszemu 6-latkowi drogę do nauki w klasie pierwszej?

W żadnym wypadku. Od 1 września 2016 roku to rodzic decyduje czy chce posłać 6-latka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, czy do tzw. „zerówki”. Do szkoły rejonowej dziecko 6-letnie musi być zapisane z urzędu, wystarczy sam wniosek rodzica. Szkoła nie może uzależniać decyzji o przyjęciu dziecka od uzyskania opinii o dojrzałości szkolnej, wyjątek dotyczy tylko nielicznych dzieci 6-letnich które nie uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Co więcej, do końca kwietnia nauczyciele przedszkola do którego uczęszcza dziecko mają obowiązek przygotować informację o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole dzieci 6-cio i 7-mioletnich. Od decyzji rodziców zależy czy ten dokument zostanie przez nich przekazany dyrektorowi szkoły. Więcej informacji w poradniku dla rodziców opracowanym przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, na stronie 8. znajdują się szczegółowe informacje:

http://pzp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/6-7poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow.pdf

 

  1. Jak długo ważna jest opinia poradni i jak często trzeba ją uaktualniać?

Opinia poradni ważna jest bezterminowo. O uaktualnieniu zaleceń z opinii można pomyśleć w przypadku gdy od wydania opinii minęło dużo czasu (kilka lat) i tym samym zmienił się wiek rozwojowy dziecka, skutkiem czego jego funkcjonowanie uległo znaczącej zmianie. W szczególności nie należy zgłaszać dziecka na badanie w tym samym kierunku co roku. Przykładowo – opinia o ryzyku wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksji) jest wydawana jeden raz w klasach I-III, natomiast opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się jest wydawana także jeden raz w okresie od zakończenia klasy III do ukończenia szkoły podstawowej i jest ważna całe życie. Jedynym wyjątkiem są opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka które są ważne do rozpoczęcia nauki w szkole. Kiedy należy wsparcie dziecka zakończyć i zaprzestać realizacji zaleceń z opinii? Tu sprawę należy traktować na zasadzie zdrowego rozsądku – po prostu wtedy gdy nie jest już ono potrzebne w związku z osiągnięciem zakładanych celów terapeutycznych. Decyzję o zaprzestaniu stosowania zaleceń podejmują zgodnie rodzic dziecka i osoba koordynująca w placówce pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Nie ma przecież żadnego sensu zmuszanie ucznia do udziału w zajęciach wyrównawczych, jeżeli zaległości z konkretnego przedmiotu były spowodowane dłuższą nieobecnością wiele miesięcy temu i zostały dawno uzupełnione.

 

Niebawem następna część pytań i odpowiedzi