Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Czytaj dalej

Szanowni Państwo, z powodu rozpoczynającego się remontu pomieszczeń Zespołu Poradni w Kątach Wrocławskich kontakt telefoniczny z tym gabinetem zamiejscowym może być utrudniony do końca bieżącego roku szkolnego. W razie potrzeby prosimy o telefon do Kancelarii Zespołu Poradni i pozostawienie numeru telefonu wraz z prośbą o oddzwonienie, bądź o kontakt mailowy z pracownikami pod adresami mailowymi wg schematu imie.nazwisko@pzp.edu.pl   

.

W związku z zawieszoną akcją strajkową w dniu 27.04.2019 r, pragniemy podziękować Państwu za zrozumienie, cierpliwość, słowa otuchy i okazywane wsparcie w trudnym dla nas okresie strajkowym.

.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych od 29.04.2019 r. pracuje z zwykłym trybie.

.

Szanowni Państwo!

 

W związku akcją strajkową pracowników oświaty informuję,
że w dniu dzisiejszym tj. 8.04.2019 r.
wszyscy pracownicy Zespołu Poradni podjęli decyzję o przystąpieniu
do Ogólnopolskiego Strajku Protestacyjnego – do odwołania.

 

W trakcie trwania akcji strajkowej zaplanowane wizyty nie odbędą się.
Nowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu strajku.

 

Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie dla strajkujących.

Oddajemy Państwu pierwszą część odpowiedzi na pytania które często zadajecie nam Państwo podczas rozmów telefonicznych i w bezpośrednich rozmowach. Prosimy o nadsyłanie kolejnych pytań drogą mailową na adres kancelaria@pzp.edu.pl, postaramy się w miarę możliwości zamieszczać odpowiedzi na te najbardziej istotne i najczęściej się powtarzające z nadzieją na dużą użyteczność takiej formuły.

 

  1. Moje dziecko posiada opinię o specyficznych problemach w uczeniu się, w tym przypadku chodzi o dysleksję. Opinia została wydana kilka lat temu i nie ma w niej zaleceń do ulgowego traktowania na egzaminie ósmoklasisty. Czy i kiedy mam zwrócić się do Poradni o wydanie następnej opinii?

Nie ma takiej potrzeby. Już od wielu lat warunki i formy przeprowadzania egzaminów wskazuje Rada Pedagogiczna placówki do której uczęszcza uczeń, na podstawie publikowanego corocznie komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zaś opinia o dysleksji (bądź innych specyficznych problemach w uczeniu się) wydana raz jest ważna przez cały okres nauki. Dysleksja nie znika wraz z upływem czasu, nie jest przecież chorobą więc nie można jej „wyleczyć”. Poniżej link do aktualnego komunikatu Dyrektora CKE, kompetencje Rady Pedagogicznej wskazane są w punkcie 9, tabela dostosowań znajduje się w punkcie 4: http://oke.waw.pl/Komunikat_o_0dostosowaniach.pdf

 

  1. Chcemy zapisać nasze 6-letnie dziecko do klasy pierwszej. Słyszeliśmy że decyzję o przyjęciu naszego dziecka do klasy pierwszej szkoła uzależnia od dostarczenia opinii o gotowości szkolnej. Czy takie postępowanie jest słuszne i zgodne z obowiązującymi przepisami? Czy brak opinii o dojrzałości szkolnej zamyka naszemu 6-latkowi drogę do nauki w klasie pierwszej?

W żadnym wypadku. Od 1 września 2016 roku to rodzic decyduje czy chce posłać 6-latka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, czy do tzw. „zerówki”. Do szkoły rejonowej dziecko 6-letnie musi być zapisane z urzędu, wystarczy sam wniosek rodzica. Szkoła nie może uzależniać decyzji o przyjęciu dziecka od uzyskania opinii o dojrzałości szkolnej, wyjątek dotyczy tylko nielicznych dzieci 6-letnich które nie uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Co więcej, do końca kwietnia nauczyciele przedszkola do którego uczęszcza dziecko mają obowiązek przygotować informację o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole dzieci 6-cio i 7-mioletnich. Od decyzji rodziców zależy czy ten dokument zostanie przez nich przekazany dyrektorowi szkoły. Więcej informacji w poradniku dla rodziców opracowanym przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, na stronie 8. znajdują się szczegółowe informacje:

http://pzp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/6-7poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow.pdf

 

  1. Jak długo ważna jest opinia poradni i jak często trzeba ją uaktualniać?

Opinia poradni ważna jest bezterminowo. O uaktualnieniu zaleceń z opinii można pomyśleć w przypadku gdy od wydania opinii minęło dużo czasu (kilka lat) i tym samym zmienił się wiek rozwojowy dziecka, skutkiem czego jego funkcjonowanie uległo znaczącej zmianie. W szczególności nie należy zgłaszać dziecka na badanie w tym samym kierunku co roku. Przykładowo – opinia o ryzyku wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksji) jest wydawana jeden raz w klasach I-III, natomiast opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się jest wydawana także jeden raz w okresie od zakończenia klasy III do ukończenia szkoły podstawowej i jest ważna całe życie. Jedynym wyjątkiem są opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka które są ważne do rozpoczęcia nauki w szkole. Kiedy należy wsparcie dziecka zakończyć i zaprzestać realizacji zaleceń z opinii? Tu sprawę należy traktować na zasadzie zdrowego rozsądku – po prostu wtedy gdy nie jest już ono potrzebne w związku z osiągnięciem zakładanych celów terapeutycznych. Decyzję o zaprzestaniu stosowania zaleceń podejmują zgodnie rodzic dziecka i osoba koordynująca w placówce pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Nie ma przecież żadnego sensu zmuszanie ucznia do udziału w zajęciach wyrównawczych, jeżeli zaległości z konkretnego przedmiotu były spowodowane dłuższą nieobecnością wiele miesięcy temu i zostały dawno uzupełnione.

 

Niebawem następna część pytań i odpowiedzi

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu

ma zaszczyt zaprosić
wszystkich logopedów pracujących na terenie Powiatu Wrocławskiego na:

II POWIATOWE FORUM LOGOPEDÓW