Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Informacja dla szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Biorąc pod uwagę prośby wielu szkół  przesuwamy do końca listopada b.r. termin realizacji projektu związanego z obchodami ETŚD 2017.

Tym samym ponownie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z naszego rejonu do podjęcia dialogu w sprawie rozwijania mocnych stron rozwoju uczniów dyslektycznych w kontekście ich umiejętności, zdolności i pasji.

Szczegółowe informacje tutaj: http://pzp.edu.pl/europejski-tydzien-swiadomosci-dysleksji-2017/

Z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej po raz dziewiąty obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK), który odbędzie się w tym roku w dniach 16-22 października pod hasłem „ Ja na rynku pracy, moje talenty i moje kompetencje” 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, to niezwykłe wydarzenie, które swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Inicjatywa ta kierowana jest do uczniów, a także osób dorosłych zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W naszej poradni w dniach 18 – 20.10.2017r odbędą się warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Moje kompetencje na rynku pracy” poprowadzone przez zespół doradców z naszej placówki – Justynę Posadzy, Annę Pawlaczyk, Elżbietę Mrozek, Małgorzatę Zawadę

W ramach warsztatów młodzież będzie mogła poznać swoje słabe i mocne strony w aspekcie wyboru dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, określić swój potencjał zawodowy, dowiedzieć się jak wyznaczać cele zawodowe i planować własną ścieżkę kariery.

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2017
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu 

ZAPRASZA

RODZICÓW DZIECI RYZYKA DYSLEKSJI  I DZIECI DYSLEKTYCZNYCH
oraz
uczniów: GIMNAZJUM, TECHNIKUM, SZKOŁY BRANŻOWEJ, ZAWODOWEJ, LICEUM

na indywidualne konsultacje / warsztaty.

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych wymagana pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka przedstawiona podczas spotkania lub/i obecność rodzica.

Prosimy przynieść ostatnią opinię wystawioną przez poradnię zawierającą wyniki diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia.

 

ZAPISY na jeden z czterech bloków spotkań można dokonać:
– mailowo: kancelaria@pzp.edu.pl

– telefonicznie, nr.: 71/722 2002
– bezpośrednio w sekretariacie poradni (PZPPP, piętro IV, pok. 448)

20 października (piątek), godzina: 14.00-16.00

DYSLEKSJA z ……TERAPIĄ  RĘKI


27 października (piątek), godzina: 14.00-16.00

DYSLEKSJA z ……. TERAPIĄ SŁYSZENIA


04 listopada (sobota), godzina: 10.00-12.00

Dysleksja z …… TERAPIĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 


09 listopada (piątek), godzina: 14.00-16.00

DYSLEKSJA z …….. CO  ROBIĆ, GDY NIE WIEM CO ROBIĆ? PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE WSPARCIA.  

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie trwania obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2017

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW, WYCHOWAWCÓW, TRENERÓW, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ GIMNAZJUM, TECHNIKUM, SZKOŁY BRANŻOWEJ, SZKOŁY ZAWODOWEJ, LICEUM

PROSIMY O INFORMACJE DOTYCZĄCE WIELORAKICH INTELIGENCJI, ZDOLNOŚCI I PASJI UCZNIÓW ZE STWIERDZONĄ DYSLEKSJĄ.

Dokument w dowolnej formie zawierający informacje o uczniu dyslektycznym w kontekście jego zdolności, umiejętności, osiągnięć, powinien zawierać:

  • imię i nazwisko ucznia, klasę, nawę szkoły
  • nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej i numer opinii, która stwierdziła DYSLEKSJĘ ROZWOJOWĄ pod postacią dysleksji i/lub dysgrafii, dysortografii
  • charakterystykę uzdolnień, zainteresowań, osiągnięć ucznia, cechy osobowości (mile widziane zdjęcia lub prace artystyczne ukazujące ucznia w jego zaangażowaniu i pasji), w kontekście problemów szkolnych wynikających z zaburzeń dyslektycznych
  • imię i nazwisko nauczyciela, podpis dyrektora, pedagoga/ psychologa szkoły; pieczęć szkoł

Opracowany dokument o uczniu dyslektycznym można przekazywać listownie, osobiście lub mailowo na adres:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu
Kościuszki 131, 55- 440 Wrocław

z dopiskiem: Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017
Wielorakie zdolności, osiągnięcia i pasje.

 

Czas nadsyłania prac: do 15 listopada b.r.

 

W akcji związanej z ETŚD mogą brać udział placówki znajdujące się pod opieką
POWIATU WROCŁAWSKIEGO.

 

PLAKATY INFORMACYJNE ZOSTAŁY ROZESŁANE DO WSZYSTKICH SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO.
INFORMACJI PROSZĘ SZUKAĆ NA STRONACH WWW I/LUB FACEBOOKU SZKOŁY.                                   

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PORADNI.

Szanowni Rodzice (i pełnoletni Wnioskodawcy)
Dla Państwa wygody w dziale „procedury i dokumenty” – „druki do pobrania”
zamieszczamy aktualny druk zaświadczenia lekarskiego potrzebnego do wydania orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:
Są w nim uwzględnione wszystkie elementy wymagane nowymi rozporządzeniami:
– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743)
– Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616)
Jeżeli któryś z lekarzy będzie wolał wypełnić zaświadczenie na swoim wzorze – jest oczywiście taka możliwość, lecz prosimy zwrócić uwagę by wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem były w nim uwzględnione. W przeciwnym razie będziemy musieli zwrócić niekompletne zaświadczenie do uzupełnienia.
kadra Zespołu Poradni

Szanowni Państwo,

 

do wszystkich Pedagogów placówek współpracujących z Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu kierujemy informację i zaproszenie na kolejne spotkanie w ramach Forum Pedagogów.

Będzie ono miało miejsce 12-go października o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

 

Spotkanie składać się będzie z dwóch części. W ramach pierwszej z nich omówimy bieżące zmiany w przepisach oświatowych, w szczególności te które dotyczą współpracy Poradni z placówkami. W drugiej części skupimy się jednak głównie na uzależnieniach behawioralnych u dzieci i młodzieży. Jako prelegent będzie prowadzić tę część spotkania Pani Aneta Sieradzka – Piędel, psycholog i psychoterapeuta.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy. W celu przygotowania odpowiedniej ilości miejsc siedzących uprzejmie prosimy o wysłanie deklaracji przybycia na adres kancelaria@pzp.edu.pl w tytule maila wpisując „FP2017 – Imię Nazwisko”

 

Zespół organizacyjny:

Elżbieta Waszkowiak,

Monika Chojecka,

Beata Anklewicz – Sudoł

Monika Goś