ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2017
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu 

ZAPRASZA

RODZICÓW DZIECI RYZYKA DYSLEKSJI  I DZIECI DYSLEKTYCZNYCH
oraz
uczniów: GIMNAZJUM, TECHNIKUM, SZKOŁY BRANŻOWEJ, ZAWODOWEJ, LICEUM

na indywidualne konsultacje / warsztaty.

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych wymagana pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna dziecka przedstawiona podczas spotkania lub/i obecność rodzica.

Prosimy przynieść ostatnią opinię wystawioną przez poradnię zawierającą wyniki diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia.

 

ZAPISY na jeden z czterech bloków spotkań można dokonać:
– mailowo: kancelaria@pzp.edu.pl

– telefonicznie, nr.: 71/722 2002
– bezpośrednio w sekretariacie poradni (PZPPP, piętro IV, pok. 448)

20 października (piątek), godzina: 14.00-16.00

DYSLEKSJA z ……TERAPIĄ  RĘKI


27 października (piątek), godzina: 14.00-16.00

DYSLEKSJA z ……. TERAPIĄ SŁYSZENIA


04 listopada (sobota), godzina: 10.00-12.00

Dysleksja z …… TERAPIĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 


09 listopada (piątek), godzina: 14.00-16.00

DYSLEKSJA z …….. CO  ROBIĆ, GDY NIE WIEM CO ROBIĆ? PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE WSPARCIA.  

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie trwania obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2017

NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW, WYCHOWAWCÓW, TRENERÓW, PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW, BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ GIMNAZJUM, TECHNIKUM, SZKOŁY BRANŻOWEJ, SZKOŁY ZAWODOWEJ, LICEUM

PROSIMY O INFORMACJE DOTYCZĄCE WIELORAKICH INTELIGENCJI, ZDOLNOŚCI I PASJI UCZNIÓW ZE STWIERDZONĄ DYSLEKSJĄ.

Dokument w dowolnej formie zawierający informacje o uczniu dyslektycznym w kontekście jego zdolności, umiejętności, osiągnięć, powinien zawierać:

  • imię i nazwisko ucznia, klasę, nawę szkoły
  • nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej i numer opinii, która stwierdziła DYSLEKSJĘ ROZWOJOWĄ pod postacią dysleksji i/lub dysgrafii, dysortografii
  • charakterystykę uzdolnień, zainteresowań, osiągnięć ucznia, cechy osobowości (mile widziane zdjęcia lub prace artystyczne ukazujące ucznia w jego zaangażowaniu i pasji), w kontekście problemów szkolnych wynikających z zaburzeń dyslektycznych
  • imię i nazwisko nauczyciela, podpis dyrektora, pedagoga/ psychologa szkoły; pieczęć szkoł

Opracowany dokument o uczniu dyslektycznym można przekazywać listownie, osobiście lub mailowo na adres:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu
Kościuszki 131, 55- 440 Wrocław

z dopiskiem: Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017
Wielorakie zdolności, osiągnięcia i pasje.

 

Czas nadsyłania prac: do 15 listopada b.r.

 

W akcji związanej z ETŚD mogą brać udział placówki znajdujące się pod opieką
POWIATU WROCŁAWSKIEGO.

 

PLAKATY INFORMACYJNE ZOSTAŁY ROZESŁANE DO WSZYSTKICH SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO.
INFORMACJI PROSZĘ SZUKAĆ NA STRONACH WWW I/LUB FACEBOOKU SZKOŁY.                                   

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PORADNI.