ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W związku z licznymi pytaniami rodziców dzieci mających rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej od września 2016r, prosimy o przyjęcie następujących wyjaśnień:

  1. Aby badanie dojrzałości szkolnej było miarodajne należy przeprowadzać je w okresie bezpośrednio poprzedzającym rok szkolny. Badanie przeprowadzone wcześniej może być obarczone dużym marginesem błędu, gdyż nie sposób przewidzieć w jaki sposób przebiegnie rozwój dziecka podczas miesięcy pozostałych do rozpoczęcia nauki. Okres połowy roku w rozwoju sześciolatka to naprawdę bardzo dużo czasu podczas którego wszystko może się zdarzyć. [Przykład: można wyobrazić sobie sytuację, w której dziecko które nie posiada dojrzałości szkolnej w styczniu, lutym czy marcu, nabędzie jednak przez pozostałe pół roku umiejętności wystarczające do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Możliwa jest też sytuacja odwrotna – dziecko któremu stwierdzono dojrzałość szkolną w styczniu, lutym czy marcu, można odroczyć obowiązek szkolny – nawet do końca grudnia czyli już po rozpoczęciu pierwszej klasy.] Z tego powodu takie badanie należy przeprowadzać nie wcześniej niż w maju 2016r. W przypadku ewentualnych opinii wydanych wcześniej znajdzie się w nich wyraźne sformułowanie, że zawierają one opis rozwoju dziecka według stanu na dzień badania i nie sposób przewidzieć jaki będzie stan rozwoju dziecka na dzień 1 września 2016r.

 

  1. W żadnym wypadku nie jest właściwe uzależnianie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej od dostarczenia opinii z poradni do końca marca. Żaden przepis nie nakłada na poradnie obowiązku przebadania dzieci w takim terminie, co więcej, nie jest to zasadne z powodów opisanych w punkcie pierwszym

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.), przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych przez nauczyciela obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Informacja ta powinna być wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich. Rodzice otrzymują tę informację i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju. Natomiast szkoła nie ma prawa żądać od rodziców udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

  1. Prosimy wszystkich zainteresowanych tematyką dojrzałości szkolnej o śledzenie zmian w obowiązujących przepisach. Zgodnie z zapowiedzią minister Anna Zalewska przedstawiła projekt ustawy, który wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci w wieku siedmiu lat. Projekt zakłada, że dzieci sześcioletnie będą mogły pójść do pierwszej klasy, pod warunkiem że chodziły wcześniej do zerówki. Jeśli nie uczęszczały do zerówki, potrzebna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
AKTUALIZACJA ARTYKUŁU 7.01.2016. 
 
W dniu dzisiejszym tj. 7.01.2016r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, znosząca obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich. 
Po szczegóły odsyłamy na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej: