PODSUMOWANIE II CZĘŚCI REALIZACJI PROJEKTU OKRES 01.09.2014 – 31.08.2015

 „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”

 

PODSUMOWANIE II CZĘŚCI REALIZACJI PROJEKTU

OKRES 01.09.2014 – 31.08.2015

W realizacji drugiej oferty doskonalenia wzięło udział 810 Nauczycieli/ek oraz 40 dyrektorów/ek z 44 placówek (szkół i przedszkoli) z terenu powiatu wrocławskiego.

 

SZKOLENIA I WARSZTATY

W drugim cyklu zrealizowane zostały poniższe działania:

Ilość godzin ZADANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA
I ETAP – DIAGNOZA  
1. dobór najlepszych dla danej szkoły/przedszkola ofert doskonalenia na podstawie: SORE
2h wywiad z dyrektorem – zebranie informacji o szkole
2h wywiad z nauczycielami – spotkanie z radą pedagogiczną
4h warsztat diagnostyczno-rozwojowego dla zespołu wyłonionego z rady pedagogicznej  (pogłębiona autodiagnoza i określenie priorytetów rozwojowych szkoły)
2. Ułożenie RPW, w tym głównie szczegółowego harmonogramu realizacji RPW wraz z doborem form doskonalenia
II ETAP – DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI  
15h warsztat dla nauczycieli (formy aktywne) EKSPERT ZEWNĘTRZNY
12h inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe)
III ETAP – PRZEŁOŻENIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELI NA SZKOLNĄ PRAKTYKĘ  
10h konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli) SORE
5h wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania (konsultacje grupowe)
IV ETAP – PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA  
2h przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania SORE
4h opracowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania, a następnie przedstawienie sprawozdania dyrektorowi i nauczycielom
3h przygotowanie (wspólnie z dyrektorem i nauczycielami) rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym

 

I etap – zrealizowany – W trakcie diagnozy SORE, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola, szczegółowo przeanalizował potrzeby danej placówki. Rezultatem przeprowadzenia diagnozy był wybór tematów ofert, które zrealizowane zostały w szkołach i przedszkolach. Efektem realizacji tego etapu jest wypracowanie 44 Rocznych Planów Wspomagania, które są aktualizowane na bieżąco pod kątem kolejnych działań realizowanych w projekcie.

II etap – zrealizowany – Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w
obszarze wybranym podczas drugiego etapu. Odbyło się 795h dydaktycznych warsztatów w szkołach i
przedszkolach oraz 636h dydaktycznych konsultacji grupowych z nauczycielami.
Daje to łącznie 1431h zajęć w różnych formach przeprowadzonych przez ekspertów
we wszystkich placówkach objętych projektem.

Warsztaty i konsultacje realizowane były w zakresie tematycznym wybieranym
podczas diagnozy potrzeb spośród dostępnych 24 możliwych ofert doskonalenia.


WYBRANE TEMATY OFERT DOSKONALENIA W ZREALIZOWANYM PIERWSZYM CYKLU PROJEKTU:

Temat RPW wdrażanego w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa
placówki edukacyjnej
Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Publiczne Gimnazjum w Jordanowie Śląskim
Ocenianie kształtujące Szkoła Podstawowa w Świątnikach
Szkoła promuje wartość edukacji Liceum w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce
Ocenianie kształtujące Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny internet Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa w Żórawinie gr I
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa w Żórawinie gr II
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa im Romualda Traugutta w Pustkowie Żórawskim
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Technikum w PZS nr 1 Krzyżowice gr I
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Technikum w PZS nr 1 Krzyżowice gr II
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich                  gr I
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich                  gr II
Ocenianie kształtujące Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce
Ocenianie kształtujące Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce
Ocenianie kształtujące Gimnazjum w Kobierzycach
Rodzice są partnerami szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Jordanowie Śląskim
Projekt edukacyjny w szkole Szkoła Podstawowa w Radwanicach gr I
Projekt edukacyjny w szkole Szkoła Podstawowa w Radwanicach gr II
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej Przedszkole Samorządowe w Ślęzie
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Przedszkole Publiczne w Siechnicach
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Przedszkole w Św. Katarzynie
Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym gr I
Wspieranie pracy wychowawców klas-bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym gr II
Techniki uczenia się i metody
motywujące do nauki
Gimnazjum w Mietkowie
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa w Siechnicach gr I
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa w Siechnicach gr II
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Polakowicach
Ocenianie kształtujące Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wilczkowie
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Węgrach
Nauczyciel 45+ Gimnazjum w Jaszkotlu
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Gimnazjum w Borowej
Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim
Praca z uczniem młodszym Przedszkole nr 1 w Sobótce
Postawy uczniowskie Jak je kształtować? Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej Szkoła Podst. Im. Piastów Śląskich
Postawy uczniowskie Jak je kształtować? Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach
Postawy uczniowskie Jak je kształtować? Publiczne Gimnazjum nr 3 w Chrząstawie Wielkiej
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Szkoła Podstawowa w Borowej
Budowa koncepcji pracy przedszkola Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet Szkoła Podstawowa w ZS w Siedlcu
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Gimnazjum w ZS w Siedlcu
Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Gimnazjum w Siechnicach            gr I
Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła Gimnazjum w Siechnicach            gr II
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Niepubliczne przedszkole „Złote Krople” Bielany Wrocławskie
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Kobierzycach gr I
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Kobierzycach gr II
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet Gimnazjum w ZS w Brzeziej Łące
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Szkoła Podstawowa w ZS w Brzeziej Łące
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie
Praca z uczniem młodszym Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mietkowie
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Szkoła Podstawowa w Ratowicach
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie gr I
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie gr II

III etap – zrealizowany – Zadania realizowane w ramach tego etapu miały na celu pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. W trakcie konsultacji grupowych nauczyciele mili możliwość wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami, poszukiwać wspólnie nowych rozwiązań, omówić bieżące problemy związane z wdrażaniem do rzeczywistości szkolnej umiejętności nabytych w formach doskonalenia prowadzonego w ramach realizowanego RPW. Konsultacje grupowe prowadzone były przez SORE.

W ramach tego etapu przeprowadzonych zostało 440h konsultacji indywidualnych SORE z nauczycielami/kami (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli) oraz 220h konsultacji grupowych SORE z nauczycielami/kami – wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania. Łącznie 660h konsultacji.

IV etap – zrealizowany – Po zakończeniu realizacji rocznego planu wspomagania szkoły każdy z SORE przeprowadził podsumowanie wdrożenia, a sporządzone sprawozdanie przedstawione zostało dyrektorowi i radzie pedagogicznej. Wspólna refleksja nad sprawozdaniem i płynącymi z niego wnioskami zakończyła pracę nad daną ofertą doskonalenia nauczycieli prowadzoną w ramach rocznego planu wspomagania szkoły.

 


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

W ramach naszego projektu kontynuują  pracę cztery sieci:

  1. Sieć dyrektorów, realizująca temat: Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
  2. Sieć dla nauczycieli, realizująca temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
  3. Sieć dla psychologów i pedagogów, realizująca temat: Praca z uczniem z trudnościami w zachowaniu – problemy emocjonalno–społeczne oraz trudności wychowawcze
  4. Sieć nauczycieli – wychowawców szkolnych i przedszkolnych

 

W każdej z nich uczestniczy 25 osób, które spotkały się już po 4 razy na spotkaniach każdej z sieci. Podczas spotkań zostały wypracowane plany pracy sieci, zostały określone obszary, cele i harmonogram podejmowanych działań. Pracą każdej z sieci kieruje koordynator, który przygotowuje relację z przebiegu spotkań i wypracowanych rezultatów oraz zamieszcza ją na platformie internetowej.

Spotkania członków sieci miały na celu wzajemną wymianę doświadczeń oraz efektywne podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych związanych z tematyką pracy sieci. Spotkania te prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w formie warsztatów i ćwiczeń praktycznych połączonych z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy teoretycznej. Druga część spotkania prowadzona była przez koordynatora  sieci.

Sieci współpracy i samokształcenia swoją pracę wspierają także poprzez aktywności podejmowane na platformie internetowej. Członkowie sieci mają możliwość uczestniczenia w moderowanym forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnym oraz korzystania z materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych. Jedynym warunkiem jest uczestnictwo w sieci oraz zalogowanie się na portalu doskonaleniewsieci.pl.

Do chwili obecnej odbyło się łącznie16 spotkań sieci, podczas których 48 godzin dydaktycznych członkowie sieci współpracowali ze sobą i ekspertem wypracowując nowe metody działania i wymieniając się swoimi doświadczeniami.

 


POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA

Jest to dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie powiatu. Obejmuje opis tematów realizowanych przez poszczególne szkoły wraz z harmonogramem realizacji RPW, opis tematów sieci. PPW został przygotowany w początkowej fazie realizacji projektu po zakończeniu przeprowadzenia diagnozy we wszystkich szkołach/przedszkolach. Podczas kolejnych miesięcy realizacji projektu osoba odpowiedzialna za PPW będzie monitorowała przebieg jego realizacji a także sporządzi raporty i sprawozdania.

Category: Bez kategorii
Comments are disabled