Gimnazjum w Jaszkotlu

SORE Agata Sopniewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Potrzeby nauczycieli ·       Na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, spotkania z radą pedagogiczną, warsztatu diagnostyczno-rozwojowego angażującego wszystkich członków rady pedagogicznej, sformułowano potrzeby i wyłoniono obszar rozwojowy szkoły w obszarze Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

·       Pomimo bogatej oferty edukacyjnej (kółka rozwijające, ZDW), realizowanych projektów edukacyjnych, debat na różne tematy, obserwowano brak stałego zaangażowania uczniów do nauki. Z tego względu zaistniała potrzeba poszerzenia warsztatu pracy nauczycieli m.in. w zakresie wzbudzania wewnętrznej motywacji uczniów czy też technik szybkiego uczenia się i sporządzania notatek

Cel ogólny ·       Celem ogólnym realizacji oferty było zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki.
Cele szczegółowe ·       Jak skutecznie motywować ucznia. Jakich używać narzędzi.

·       Jak pokazać uczniom związek między wiedzą teoretyczną zdobytą w szkole a realnym życiem.

·       Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących.

·       Zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania.

·       Sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój.

·       Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

·       Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów.

Działania ·       Liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach: 22 + 1

·       Warsztaty grupowe: 3 spotkania po: 5h + 5h + 5h = 15h

·       Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym: 12h dla wszystkich nauczycieli i dyrektora

·       Konsultacje indywidualne z SORE: 10 godzin

·       Konsultacje grupowe z SORE: 5 godzin

·       Zapewnione materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa

·       Ewaluacja działań: testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza – co potwierdziły przeprowadzone w ramach projektu ankiety oraz rozmowy z nauczycielami i dyrektorem

·       podniesienie kompetencji rady pedagogicznej

·       stosowanie nowoczesnych technik uczenie się i metod aktywizujących na zajęciach

·       w pełni zrealizowane wskaźniki (odbyło się 15h warsztatów i 12h konsultacji z ekspertem zewnętrznym).

·       Warsztaty i konsultacje przebiegały w atmosferze życzliwości, realizowały zamierzenia RPW, uczestnicy akceptowali ich przebieg, co wykazały wyniki ankiet końcowych.

Rekomendacje ·       motywować zespół do działania i wdrażania zmian,

·       dalszy rozwój w zakresie wzajemnej komunikacji,

·       ciągły rozwój umiejętności dotyczących współpracy między nauczycielami a uczniami.

 

 

Rok szkolny 2014/2015
SORE Agata Sopniewska
Temat II RPW Nauczyciel 45+
Potrzeby nauczycieli W szkole zarówno nauczyciele, jak i dyrektor placówki sygnalizowali potrzebę doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, a zwłaszcza tematyki dotyczącej siły i odporności psychicznej, wypalenia zawodowego oraz regeneracji zasobów psychofizycznych. Szczególną potrzebą wydawało się być rozpoznawanie objawów wypalenia zawodowego oraz ich wyeliminowanie bez okazywania uczniom tego problemu. Nauczyciele pragnęli poznać szybkie i konkretne metody radzenia sobie ze stresem oraz wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów pojawiających się w relacjach szkolnych. Istotną kwestią było także skuteczne motywowanie siebie, wzbudzanie rozwoju swoich inspiracji zawodowych i osobistych
Cel ogólny Zwiększenie możliwości korzystania w kreowaniu rozwoju szkoły z wiedzy, umiejętności i doświadczeń nauczycieli poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego
Cele szczegółowe ·       Wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli oraz pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego.

·       Pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem.

·       Pojęcie wypalenia zawodowego a wiek – jak rozpoznać wypalenie zawodowe i jak go uniknąć.

·       Jak nie dopuścić do sytuacji, w której uczniowie zauważyliby, że nauczyciel jest wypalony zawodowo.

·       Nabycie/ćwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem.

·       Nabycie informacji na temat uprawnień wynikających z problemów zdrowotnych nauczycieli

Działania ·       Liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach: 22 + 1

·       Warsztaty grupowe: 4 spotkania po: 3h + 4h + 4h + 4h = 15h

·       Konsultacje indywidualne z ekspertem zewnętrznym: 12h dla wszystkich nauczycieli i dyrektora

·       Konsultacje indywidualne z SORE: 10 godzin

·       Konsultacje grupowe z SORE: 5 godzin

·       Zapewnione materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa

·       Ewaluacja działań: testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza – co potwierdziły przeprowadzone w ramach projektu ankiety oraz rozmowy z nauczycielami i dyrektorem

·       zwiększenie możliwości nauczycieli w kreowaniu rozwoju szkoły

·       zwiększenie wiedzy dotyczącej problemów zdrowotnych i sposobów wali z wypaleniem zawodowym

·       w pełni zrealizowane wskaźniki (odbyło się 15h warsztatów i 12h konsultacji z ekspertem zewnętrznym).

·       Warsztaty i konsultacje przebiegały w atmosferze życzliwości, realizowały zamierzenia RPW, uczestnicy akceptowali ich przebieg, co wykazały wyniki ankiet końcowych.

Rekomendacje ·       motywować zespół do działania i wdrażania zmian,

·       dalszy rozwój w zakresie wzajemnej komunikacji,

·       ciągły rozwój umiejętności dotyczących współpracy między nauczycielami a uczniami.

 

 

 

Category: Bez kategorii
Comments are disabled