SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Okres działania:  od IV 2014 r. do X 2015 r.

Koordynator sieci:  Barbara Kosińska

PODSUMOWANIE PRACY SIECI

POTRZEBY NAUCZYCIELI

•    Uzyskać  wsparcie metodyczne i merytoryczne;
•    Poznanie strategii i technik twórczego myślenia w praktyce;
•    Nabyć  umiejętności skutecznego motywowania uczniów do aktywności podczas zajęć;
•    Uzyskać wiedzę na temat  wzmacniania poczucia własnej wartości ucznia;
•    Poznać strategie i narzędzia  do odkrywania potencjału ucznia;
•    Jak nauczyć ucznia panowania nad emocjami? -Mieć dostęp do wypracowanych pomocy dydaktycznych;
•    Poznać metody nauczania adresowane do ucznia o zróżnicowanym potencjale intelektualnym;
•    Wymiana doświadczeń;
•    Możliwość zawarcia nowych znajomości zawodowych.

 

CELE SIECI NAUCZYCIELI

Cel ogólny: podniesienie jakości współpracy nauczycieli Powiatu Wrocławskiego

Cele szczegółowe:

•    uzyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia
•    podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze tematycznym sieci
•    wymiana doświadczeń
•    praca zespołowa nauczycieli
•    analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników
•     tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w projekcie
•    nawiązanie nowych znajomości zawodowych
•    współpraca pomiędzy szkołami
•    zrozumienie idei sieciowania:  „…wszyscy płyniemy na tej samej łodzi…”

DZIAŁANIA SIECI NAUCZYCIELI

•    25 nauczycieli pracujących w sieci
•    diagnoza potrzeb uczestników sieci i opracowanie dwóch Rocznych Planów Pracy Sieci (RPPS)
•    8 spotkań sieci– 24 godziny warsztatów i ćwiczeń z ekspertem mgr Magdaleną Bury- Zadrogą, 8 godzin zajęć z koordynatorem
•    Tematyka spotkań:

o    1. Wprowadzenie do myślenia o kreatywności.
o    2. W jaki sposób myśli osoba kreatywna?
o    3. Cechy osobowości twórczej. Myślenie Disneya, 6 kapeluszy de Bono.
o    4. Techniki kreatywnego myślenia.
o    5. Role grupowe w zespole klasowym.
o    6. Jak budować poczucie własnej wartości w rzeczywistości szkolno-klasowej?
o    7. Twórczość uczniów -jak wzbudzać motywacje i odkrywać potencjał?
o    8. Inteligencja emocjonalna.

•    praca na platformie: opracowania metod pracy twórczej(„burza mózgów”,  metoda  635, 6 kapeluszy de Bono, strategia Disneya, „mapy myśli”, wykres Ishikawy, stosowane w edukacji gry strategiczne), narzędzia („Koło holizmu” narzędzie do samooceny przez nauczyciela zakresu realizacji podstawy programowej w toku zajęć), konspekty zajęć, 36 plików materiałów i ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć z uczniem, bibliografia tematu;
•    zajęcia otwarte w Szkole Podstawowej w Wierzbicach pt- zastosowanie metody „edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej” w aktywizowaniu uczniów
o zróżnicowanym potencjale intelektualnym- prowadzenie ogólnopolski trener metody mgr Zofia Balicka
•    zapewnione materiały szkoleniowe
•    zapewniona przerwa kawowa
•    26 godzin konsultacji z koordynatorem sieci
•    6 sprawozdań kwartalnych, dwa sprawozdania z RPPS
•    ewaluacja działań (50 ankiet monitorujących jakość projektu na poziomie sieci)

EFEKTY PRACY SIECI NAUCZYCIELI

•    Rozwój zawodowy i osobisty uczestników sieci- podniesienie kompetencji zawodowych poprzez
•    poznanie nowych metod i form pracy, które podnoszą jakość pracy szkół
w wyzwalaniu postaw kreatywnych u dzieci i młodzieży
•    pozyskanie umiejętności warsztatowych od praktyków i w środowisku szkolnym.
•    Wykorzystanie potencjału kadry nauczycielskiej szkół i placówek powiatowych- wymiana praktycznych rozwiązań.
•    Nawiązanie współpracy z innymi szkołami poprzez integrację uczestników sieci.
•    Dostęp do platformy internetowej – możliwość korzystania z bazy materiałów, narzędzi i pomysłów.
•    Krzewienie idei „sieciowania” poprzez doświadczanie korzyści z uczestnictwa
w sieci.

EWALUACJA PRACY SIECI NAUCZYCIELI

Przyrost wskaźników dotyczących uczestników sieci (skala od 0 do 5)

naucz1

Ocena efektywności działań podejmowanych w sieci (skala od 0 do 5)

naucz2

REKOMENDACJE

•    Kontynuacja działalności sieci po zakończeniu projektu w kontekście dzielenia się praktykami, uczenia się od praktyków.
•    Podjąć działania inicjujące pozyskanie nowych członków sieci.
•    Kontynuowanie działań w kierunku promocji sieciowania, z większym wykorzystaniem platformy  internetowej.

Category: Bez kategorii
Comments are disabled