Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Potrzeby nauczycieli Nauczycielki widzą potrzebę doskonalenia w obszarze organizacji zespołów nauczycielskich. Zauważają, że dotychczasowa praca w zespołach nie zawsze kończy się sukcesem, jest nieefektywna. Podczas realizowania zadań w ramach zespołów nauczycielki napotykają na różnorodne trudności. W ich ocenie brakuje konsekwencji w działaniu zespołów oraz współpracy między jego członkami. Zdarza się, że odpowiedzialność za wykonanie zadania spada na przewodniczącego zespołu, co może wynikać z nieumiejętnego zarządzania i nieodpowiedniej organizacji pracy w zespole. Pojawia się problem braku spójności pracy wychowawczej nauczycieli. Nauczycielki zwracają uwagę na konieczność spójnego postępowania wobec dziecka o specjalnych potrzebach.
Cel ogólny Zwiększenie efektywności pracy zespołów nauczycielskich
Cele szczegółowe ·       nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia zespołów, określania ról jego członków, monitorowania pracy, podziału zadań

·       doskonalenie umiejętności interpersonalnych (umiejętności komunikacji, asertywności, umiejętności budowania wspólnego stanowiska, udzielenia i przyjmowania informacji zwrotnej)

·       zdobycie umiejętności planowania pracy zespołu, organizowania pracy, aby każdy z członków zespołu znał przypisaną mu rolę i wiedział, jakie są wobec niego wymagania i oczekiwania

·       zwiększenie płynności w przekazywaniu informacji w zespole

·       nabywanie umiejętności budowania zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

Działania ·       9 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       nabycie i udoskonalenie umiejętności płynnego przekazywania informacji

·       zdobycie umiejętności podziału zadań i pełnienie odpowiednich ról w zespole zadaniowym

·       wzrost efektywności pracy poprzez udoskonalenie warsztatu pracy

·       zdobycie umiejętności wypracowania wspólnego stanowiska

·       zwiększenie zdolności organizacyjnych zespołu

Rekomendacje ·       motywować zespół do działania i wdrażania zmian

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji,

·       wykorzystanie w pracy umiejętności podziału zadań i pełnienie odpowiednich ról w zespole zadaniowym

·       wykorzystywanie umiejętności płynnej komunikacji w zespole

·       zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów zespołu zadaniowego

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
Potrzeby nauczycieli Nauczycielki widzą potrzebę dalszego doskonalenia w obszarze współpracy w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Zależy im na praktycznym stosowaniu wiedzy i metod współpracy, aby poprawnie planować wspólne działania w celu rozwiązywanie problemów edukacyjnych dzieci. Nauczycielki zauważają wzrost jakości ich pracy po zrealizowaniu pierwszego cyklu warsztatów i widzą szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału zespołu nauczycielskiego.
Cel ogólny Budowanie w przedszkolu kultury pracy zespołów nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych
Cele szczegółowe ·       poszerzanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz metod pracy w zakresie skutecznej organizacji zespołów edukacyjnych

·       rozwijanie umiejętności z zakresu tworzenia zespołów, określania ról jego członków, monitorowania pracy, podziału zadań

·       doskonalenie umiejętności interpersonalnych (umiejętności komunikacji, asertywności, umiejętności budowania wspólnego stanowiska, udzielenia i przyjmowania informacji zwrotnej)

·       doskonalenie umiejętności budowania zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

·       zwiększenie płynności w przekazywaniu informacji w zespole

Działania ·       8 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wzrost efektywności pracy zespołowej w prowadzeniu procesów edukacyjnych

·       zdobycie i doskonalenie umiejętności pracy w zespole zadaniowym, z uwzględnieniem podziału ról

·       poprawa płynności w przepływie informacji

·       efektywniejsza współpraca między nauczycielkami

Rekomendacje ·       doskonalenie w zakresie pracy z małym dzieckiem, szczególnie praca metodą projektu

·       poznanie i doskonalenie metod rozwijających kreatywne myślenie małego dziecka

·       poznanie i wykorzystanie w pracy analizy rysunku dziecięcego w celu wczesnego rozpoznania problemów psychologiczno-pedagogicznych dziecka

·       rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy z rodzicami

·       zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami

Category: Bez kategorii
Comments are disabled