Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Ocenianie kształtujące
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają spadek motywacji uczniów do nauki oraz ich problemy z samodzielnym rozwiązywaniem zadań domowych. W ocenie nauczycieli poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów jest niezadawalający, pomimo uzyskiwanych wyników z egzaminu szóstoklasisty na poziomie zbliżonym do średniej wojewódzkiej.

Nauczyciele zasygnalizowali konieczność doskonalenia współpracy z rodzicami, którzy posiadają zbyt małą wiedzę na temat osiągnięć swoich dzieci. Pojawia się też problem nie rozumienia przez Rodziców potrzeby indywidualizowania oceniania, zwłaszcza w przypadku uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice krytycznie oceniają pracę nauczycieli w tym obszarze

Cel ogólny Doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskiwane efekty (osiągnięcia edukacyjne)
Cele szczegółowe ·       nauczyciele poznają metody oceniania kształtującego oraz wdrażają elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniem

·       nauczyciele podwyższają swoje kompetencje w organizowaniu i planowaniu pracy własnej

·       dzieci rozwijają umiejętności planowania własnej pracy w domu, nabywają umiejętności odrabiania zadań domowych

·       uczniowie są bardziej zmotywowani

Działania ·       16 nauczycieli objętych RPW

·       nauczyciele poznają metody oceniania kształtującego oraz wdrażają elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniem

·       nauczyciele podwyższają swoje kompetencje w organizowaniu i planowaniu pracy własnej

·       dzieci rozwijają umiejętności planowania własnej pracy w domu, nabywają umiejętności odrabiania zadań domowych

·       uczniowie są bardziej zmotywowani

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       rozwój warsztatu pracy nauczycieli

·       wykorzystywanie elementów oceniania kształtującego w codziennej pracy

·       przygotowanie scenariuszy i konspektów zajęć, w których wykorzystuje się elementy oceniania kształtującego

·       zrealizowany cel główny i cele szczegółowe

·       w pełni zrealizowane wskaźniki (16 nauczycieli odbyło 15h warsztatów i 12h konsultacji z ekspertem zewnętrznym

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian

·       wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu pracy z uczniem

·       stosowanie elementów oceniania kształtującego w codziennej pracy

·       dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniem w przygotowaniu scenariuszy zajęć

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Rodzice są partnerami szkoły
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają trudności we współpracy z rodzicami. Brakuje płynnego przepływu informacji szkoła-dom. Brak informacji zwrotnej od rodziców, niepełne wykorzystywanie możliwości komunikowania się (np. poprzez dziennik elektroniczny) utrudniają bieżącą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz planowanie realizacji zadań długoterminowych. Rodzice rzadko uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Nauczyciele dostrzegają również niechęć rodziców do konstruktywnego komunikowania potrzeb i wyrażania opinii oraz niski poziom motywacji do nawiązania i utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą

Cel ogólny Kreowanie środowiska sprzyjającego edukacji i wychowaniu oraz budowanie między szkołą i rodzicami partnerskich relacji nastawionych na świadomą współpracę w obszarze wspierania rozwoju uczniów
Cele szczegółowe ·       rozwijanie niezbędnych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej

·       podwyższanie umiejętności nauczycieli radzenia sobie z postawą roszczeniową rodziców

·       rozwijanie umiejętności nauczycieli radzenia sobie zachowania w sytuacjach trudnych w relacji nauczyciel-rodzic

·       rozwijanie umiejętności zwiększania motywacji rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i zaangażowania w proces edukacyjny dziecka

·       wzmocnienie i uatrakcyjnienie współpracy z rodzicami

·       poprawienie relacji z rodzicami

Działania ·       16 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       poprawa jakości kontaktów indywidualnych nauczyciel-rodzic

·       wzrost umiejętności komunikacji, szczególnie umiejętności poprawnego zadawania pytań

·       udoskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem

·       udoskonalenie umiejętności wypracowania kompromisu, szanowania odmiennego zdania rodzica

·       wypracowanie nowych, skuteczniejszych form pracy z rodzicami poprzez uzgodnienie z rodzicami formy spotkań i formy kontaktowania się z nauczycielem i wychowawcą

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian

·       budowanie nowego modelu pracy zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

·       rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach postawy roszczeniowej rodzica

·       doskonalenie umiejętności pracy w zespole, aktywna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

·       podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

Category: Bez kategorii
Comments are disabled