Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają, że pomimo ich dużego zaangażowania wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów są niezadawalające.   Potwierdzeniem tego stanu są wyniki egzaminu gimnazjalnego na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej. Nauczyciele sygnalizują potrzebę zwiększenia motywacji uczniów do systematycznej nauki, podejmowania wysiłku intelektualnego, Szansą na to byłaby między innymi poprawa relacji nauczyciel-rodzic (szkoła-dom rodzinny).
Cel ogólny Poprawa funkcjonowania klas i pojedynczych uczniów w sferze wychowawczej oraz lepsza współpraca wychowawcy/ nauczyciela z rodzicami
Cele szczegółowe ·       rozwijanie umiejętności diagnozowania potrzeb uczniów, przygotowanie narzędzi, które pozwolą rozpoznać aktualną sytuację w klasie (np. przemoc fizyczna, przemoc psychiczna)

·       zdobycie umiejętności przeprowadzenia interwencji w sytuacji kryzysowej/trudnej

·       poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów między dziećmi w celu zapobiegania przyjmowania roli „kozła ofiarnego” przez dziecko

·       opracowanie indywidualnych strategii oddziaływania dla uczniów zagrożonych przemocą/niedostosowaniem społecznym

·       rozpoznawanie zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu

Działania ·       30 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wzrost umiejętności komunikacyjnych w bezpośrednich kontaktach nauczyciel-uczeń i nauczyciel rodzic

·       zwiększenie kompetencji nauczyciela-wychowawcy

·       udoskonalenie warsztatu pracy

·       wzrost umiejętności budowania odpowiednich strategii wychowawczych

·       wzrost umiejętności prowadzenia obserwacji ucznia i wczesnego reagowania w niepokojących sytuacjach

·       poprawa umiejętności pracy w zespole nauczycielskim w celu kompleksowego oddziaływania na ucznia i realizowania przyjętej strategii wychowawczej

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian,

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji,

·       zachęcanie do współpracy nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa,

·       aktywna współpraca nauczycieli w celu przeprowadzenia interwencji w sytuacji kryzysowej/trudnej,

·       wykorzystywanie w pracy z uczniem poznanych sposobów rozwiązywania, konfliktów między dziećmi w celu zapobiegania przyjmowania roli „kozła ofiarnego” przez dziecko

·       dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami (szczególnie z nauczycielami z niższym stażem)

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele widzą potrzebę podwyższenia jakości życia szkolnego poprzez dokształcenie w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa szkoły. Konieczność rozwoju wspomnianego obszaru wynika z obserwacji sytuacji w szkole – zdarzają się konflikty między uczniami, trudności w komunikowaniu się wychowawców/nauczycieli z uczniami i rodzicami. Pojawiają się problemy w pracy z dziećmi zagrożonymi przemocą lub niedostosowaniem społecznym. Nauczyciele napotykają także na trudności w pracy z dzieckiem z zaburzeniami, np.
o podłożu neurotycznym, w kontekście możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Nauczyciele dostrzegają także ryzyko związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu (zagrożenie cyberprzestępczością).
Cel ogólny Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowanie potrzeb oraz możliwości uczniów, a następnie dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy
Cele szczegółowe ·       poszerzenie umiejętności diagnostycznych nauczyciela

·       poszerzenie umiejętności planowania pracy na podstawie wyników diagnozy, doskonalenie umiejętności wykorzystania wyników diagnoz

·       doskonalenie metod i technik aktywizowania ucznia na lekcji

·       doskonalenie metod i technik motywowania ucznia do wysiłku intelektualnego w szkole i w domu (np. poprzez samokształcenie, odrabianie zadań domowych)

·       poznanie strategii efektywnej współpracy z rodzinami i planowania tej współpracy między innymi w zakresie pomocy i kontroli rozwiązywania zadań domowych

·       poznanie strategii współpracy z rodzicem ucznia zdolnego

Działania ·       29 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       doskonalenie i utrwalenie metod pracy z uczniem

·       utrwalenie umiejętności motywowania ucznia do pracy

·       doskonalenie umiejętności indywidualizacji procesu edukacji

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian

·       rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej

·       zachęcanie nauczycieli do dzielenia się doświadczeniami i osiąganymi sukcesami

·       doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem

·       doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole

·       podjęcie tematyki przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

·       wspieranie rozwoju indywidualnego nauczycieli

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

 

 

 

Category: Bez kategorii
Comments are disabled