Category Archives: Bez kategorii

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Potrzeby nauczycieli Nauczycielki widzą potrzebę doskonalenia w obszarze organizacji zespołów nauczycielskich. Zauważają, że dotychczasowa praca w zespołach nie zawsze kończy się sukcesem, jest nieefektywna. Podczas realizowania zadań w ramach zespołów nauczycielki napotykają na różnorodne trudności. W ich ocenie brakuje konsekwencji w działaniu zespołów oraz współpracy między jego członkami. Zdarza się, że odpowiedzialność za wykonanie zadania spada na przewodniczącego zespołu, co może wynikać z nieumiejętnego zarządzania i nieodpowiedniej organizacji pracy w zespole. Pojawia się problem braku spójności pracy wychowawczej nauczycieli. Nauczycielki zwracają uwagę na konieczność spójnego postępowania wobec dziecka o specjalnych potrzebach.
Cel ogólny Zwiększenie efektywności pracy zespołów nauczycielskich
Cele szczegółowe ·       nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia zespołów, określania ról jego członków, monitorowania pracy, podziału zadań

·       doskonalenie umiejętności interpersonalnych (umiejętności komunikacji, asertywności, umiejętności budowania wspólnego stanowiska, udzielenia i przyjmowania informacji zwrotnej)

·       zdobycie umiejętności planowania pracy zespołu, organizowania pracy, aby każdy z członków zespołu znał przypisaną mu rolę i wiedział, jakie są wobec niego wymagania i oczekiwania

·       zwiększenie płynności w przekazywaniu informacji w zespole

·       nabywanie umiejętności budowania zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

Działania ·       9 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       nabycie i udoskonalenie umiejętności płynnego przekazywania informacji

·       zdobycie umiejętności podziału zadań i pełnienie odpowiednich ról w zespole zadaniowym

·       wzrost efektywności pracy poprzez udoskonalenie warsztatu pracy

·       zdobycie umiejętności wypracowania wspólnego stanowiska

·       zwiększenie zdolności organizacyjnych zespołu

Rekomendacje ·       motywować zespół do działania i wdrażania zmian

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji,

·       wykorzystanie w pracy umiejętności podziału zadań i pełnienie odpowiednich ról w zespole zadaniowym

·       wykorzystywanie umiejętności płynnej komunikacji w zespole

·       zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów zespołu zadaniowego

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
Potrzeby nauczycieli Nauczycielki widzą potrzebę dalszego doskonalenia w obszarze współpracy w prowadzeniu procesów edukacyjnych. Zależy im na praktycznym stosowaniu wiedzy i metod współpracy, aby poprawnie planować wspólne działania w celu rozwiązywanie problemów edukacyjnych dzieci. Nauczycielki zauważają wzrost jakości ich pracy po zrealizowaniu pierwszego cyklu warsztatów i widzą szansę na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału zespołu nauczycielskiego.
Cel ogólny Budowanie w przedszkolu kultury pracy zespołów nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych
Cele szczegółowe ·       poszerzanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz metod pracy w zakresie skutecznej organizacji zespołów edukacyjnych

·       rozwijanie umiejętności z zakresu tworzenia zespołów, określania ról jego członków, monitorowania pracy, podziału zadań

·       doskonalenie umiejętności interpersonalnych (umiejętności komunikacji, asertywności, umiejętności budowania wspólnego stanowiska, udzielenia i przyjmowania informacji zwrotnej)

·       doskonalenie umiejętności budowania zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

·       zwiększenie płynności w przekazywaniu informacji w zespole

Działania ·       8 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wzrost efektywności pracy zespołowej w prowadzeniu procesów edukacyjnych

·       zdobycie i doskonalenie umiejętności pracy w zespole zadaniowym, z uwzględnieniem podziału ról

·       poprawa płynności w przepływie informacji

·       efektywniejsza współpraca między nauczycielkami

Rekomendacje ·       doskonalenie w zakresie pracy z małym dzieckiem, szczególnie praca metodą projektu

·       poznanie i doskonalenie metod rozwijających kreatywne myślenie małego dziecka

·       poznanie i wykorzystanie w pracy analizy rysunku dziecięcego w celu wczesnego rozpoznania problemów psychologiczno-pedagogicznych dziecka

·       rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy z rodzicami

·       zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami

Category: Bez kategorii

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają, że pomimo ich dużego zaangażowania wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów są niezadawalające.   Potwierdzeniem tego stanu są wyniki egzaminu gimnazjalnego na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej. Nauczyciele sygnalizują potrzebę zwiększenia motywacji uczniów do systematycznej nauki, podejmowania wysiłku intelektualnego, Szansą na to byłaby między innymi poprawa relacji nauczyciel-rodzic (szkoła-dom rodzinny).
Cel ogólny Poprawa funkcjonowania klas i pojedynczych uczniów w sferze wychowawczej oraz lepsza współpraca wychowawcy/ nauczyciela z rodzicami
Cele szczegółowe ·       rozwijanie umiejętności diagnozowania potrzeb uczniów, przygotowanie narzędzi, które pozwolą rozpoznać aktualną sytuację w klasie (np. przemoc fizyczna, przemoc psychiczna)

·       zdobycie umiejętności przeprowadzenia interwencji w sytuacji kryzysowej/trudnej

·       poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów między dziećmi w celu zapobiegania przyjmowania roli „kozła ofiarnego” przez dziecko

·       opracowanie indywidualnych strategii oddziaływania dla uczniów zagrożonych przemocą/niedostosowaniem społecznym

·       rozpoznawanie zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu

Działania ·       30 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wzrost umiejętności komunikacyjnych w bezpośrednich kontaktach nauczyciel-uczeń i nauczyciel rodzic

·       zwiększenie kompetencji nauczyciela-wychowawcy

·       udoskonalenie warsztatu pracy

·       wzrost umiejętności budowania odpowiednich strategii wychowawczych

·       wzrost umiejętności prowadzenia obserwacji ucznia i wczesnego reagowania w niepokojących sytuacjach

·       poprawa umiejętności pracy w zespole nauczycielskim w celu kompleksowego oddziaływania na ucznia i realizowania przyjętej strategii wychowawczej

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian,

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji,

·       zachęcanie do współpracy nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa,

·       aktywna współpraca nauczycieli w celu przeprowadzenia interwencji w sytuacji kryzysowej/trudnej,

·       wykorzystywanie w pracy z uczniem poznanych sposobów rozwiązywania, konfliktów między dziećmi w celu zapobiegania przyjmowania roli „kozła ofiarnego” przez dziecko

·       dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami (szczególnie z nauczycielami z niższym stażem)

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele widzą potrzebę podwyższenia jakości życia szkolnego poprzez dokształcenie w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa szkoły. Konieczność rozwoju wspomnianego obszaru wynika z obserwacji sytuacji w szkole – zdarzają się konflikty między uczniami, trudności w komunikowaniu się wychowawców/nauczycieli z uczniami i rodzicami. Pojawiają się problemy w pracy z dziećmi zagrożonymi przemocą lub niedostosowaniem społecznym. Nauczyciele napotykają także na trudności w pracy z dzieckiem z zaburzeniami, np.
o podłożu neurotycznym, w kontekście możliwości zapewnienia bezpieczeństwa. Nauczyciele dostrzegają także ryzyko związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu (zagrożenie cyberprzestępczością).
Cel ogólny Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowanie potrzeb oraz możliwości uczniów, a następnie dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy
Cele szczegółowe ·       poszerzenie umiejętności diagnostycznych nauczyciela

·       poszerzenie umiejętności planowania pracy na podstawie wyników diagnozy, doskonalenie umiejętności wykorzystania wyników diagnoz

·       doskonalenie metod i technik aktywizowania ucznia na lekcji

·       doskonalenie metod i technik motywowania ucznia do wysiłku intelektualnego w szkole i w domu (np. poprzez samokształcenie, odrabianie zadań domowych)

·       poznanie strategii efektywnej współpracy z rodzinami i planowania tej współpracy między innymi w zakresie pomocy i kontroli rozwiązywania zadań domowych

·       poznanie strategii współpracy z rodzicem ucznia zdolnego

Działania ·       29 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       doskonalenie i utrwalenie metod pracy z uczniem

·       utrwalenie umiejętności motywowania ucznia do pracy

·       doskonalenie umiejętności indywidualizacji procesu edukacji

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian

·       rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej

·       zachęcanie nauczycieli do dzielenia się doświadczeniami i osiąganymi sukcesami

·       doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem

·       doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole

·       podjęcie tematyki przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

·       wspieranie rozwoju indywidualnego nauczycieli

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

 

 

 

Category: Bez kategorii

Publiczne Gimnazjum w Jordanowie Śląskim

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Ocenianie kształtujące Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają, że pomimo ich dużego zaangażowania wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów są niezadawalające. Potwierdzeniem tego stanu są wyniki egzaminu gimnazjalnego na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej. Nauczyciele sygnalizują potrzebę zwiększenia motywacji uczniów do nauki. Szansą na to byłaby między innymi poprawa relacji nauczyciel-rodzic (szkoła-dom rodzinny).
Cel ogólny Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowanie potrzeb oraz możliwości uczniów, a następnie dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy.
Cele szczegółowe ·       poszerzenie umiejętności diagnostycznych nauczyciela

·       poszerzenie umiejętności planowania pracy na podstawie wyników diagnozy

·       doskonalenie metod i technik aktywizowania ucznia na lekcji

·       doskonalenie metod i technik motywowania ucznia do wysiłku intelektualnego

·       poznanie strategii efektywnej współpracy z rodzinami

Działania ·       9 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wzrost umiejętności komunikacyjnych w bezpośrednich kontaktach nauczyciel-uczeń i nauczyciel rodzic

·       zwiększenie kompetencji nauczyciela-wychowawcy

·       wzrost efektywności pracy wychowawcy poprzez udoskonalenie warsztatu pracy

·       wzrost umiejętności budowania odpowiednich strategii wychowawczych

·       wzrost umiejętności prowadzenia obserwacji ucznia i wczesnego reagowania w niepokojących sytuacjach

·       poprawa umiejętności pracy w zespole nauczycielskim w celu kompleksowego oddziaływania na ucznia i realizowania przyjętej strategii wychowawczej

Rekomendacje ·       motywować zespół do działania i wdrażania zmian

·       motywować zespół do dzielenia się doświadczeniami w zakresie opracowania indywidualnych strategii oddziaływania na uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

·       motywować zespół do podejmowania wspólnych działań wychowawczych

·       doskonalenie umiejętności budowania zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy.

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele widzą potrzebę podwyższenia jakości życia szkolnego poprzez dokształcenie w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa szkoły. Konieczność rozwoju wspomnianego obszaru wynika z obserwacji sytuacji w szkole. Pojawiają się problemy w pracy z dziećmi zagrożonymi przemocą lub niedostosowaniem społecznym. Nauczyciele zauważają pojawiające się trudności w relacji między uczniami – istnieje ryzyko przyjmowania przez dziecko „kozła ofiarnego”. Nauczyciele dostrzegają także ryzyko związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu (zagrożenie cyberprzestępczością).
Cel ogólny Budowanie kompleksowego wsparcia dla wychowawców klas, aby w maksymalnym stopniu osiągali zaplanowane efekty wychowawcze.
·       Cele szczegółowe ·       opracowanie indywidualnych strategii oddziaływania dla uczniów zagrożonych przemocą/niedostosowaniem społecznym

·       poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów między dziećmi w celu zapobiegania przyjmowania roli „kozła ofiarnego” przez dziecko

·       doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji nauczyciel-rodzic

·       rozpoznawanie zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z internetu (zagadnienia prawne związane z ochroną przed cyberprzestępczością)

·       Działania ·       9 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       •ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

·       Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się

·       rozwój warsztatu pracy nauczycieli

·       zrealizowany cel główny i cele szczegółowe

·       w pełni zrealizowane wskaźniki (9 nauczycieli odbyło 15h warsztatów

·       Rekomendacje ·       motywować zespół do dzielenia się doświadczeniami w diagnozowaniu ucznia oraz w pracy z wykorzystaniem stosowanych w pracy nauczyciela metod i technik motywowania i aktywizowania ucznia

·       poszerzyć warsztat pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywujących, zwiększyć kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania

·       sukcesywne wdrażać do praktyki szkolnej nowe metody motywowania uczniów do pracy oraz techniki uczenia się zwiększające odpowiedzialność osobistą za rozwój

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji

Category: Bez kategorii

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Ocenianie kształtujące
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają spadek motywacji uczniów do nauki oraz ich problemy z samodzielnym rozwiązywaniem zadań domowych. W ocenie nauczycieli poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów jest niezadawalający, pomimo uzyskiwanych wyników z egzaminu szóstoklasisty na poziomie zbliżonym do średniej wojewódzkiej.

Nauczyciele zasygnalizowali konieczność doskonalenia współpracy z rodzicami, którzy posiadają zbyt małą wiedzę na temat osiągnięć swoich dzieci. Pojawia się też problem nie rozumienia przez Rodziców potrzeby indywidualizowania oceniania, zwłaszcza w przypadku uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice krytycznie oceniają pracę nauczycieli w tym obszarze

Cel ogólny Doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskiwane efekty (osiągnięcia edukacyjne)
Cele szczegółowe ·       nauczyciele poznają metody oceniania kształtującego oraz wdrażają elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniem

·       nauczyciele podwyższają swoje kompetencje w organizowaniu i planowaniu pracy własnej

·       dzieci rozwijają umiejętności planowania własnej pracy w domu, nabywają umiejętności odrabiania zadań domowych

·       uczniowie są bardziej zmotywowani

Działania ·       16 nauczycieli objętych RPW

·       nauczyciele poznają metody oceniania kształtującego oraz wdrażają elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniem

·       nauczyciele podwyższają swoje kompetencje w organizowaniu i planowaniu pracy własnej

·       dzieci rozwijają umiejętności planowania własnej pracy w domu, nabywają umiejętności odrabiania zadań domowych

·       uczniowie są bardziej zmotywowani

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       rozwój warsztatu pracy nauczycieli

·       wykorzystywanie elementów oceniania kształtującego w codziennej pracy

·       przygotowanie scenariuszy i konspektów zajęć, w których wykorzystuje się elementy oceniania kształtującego

·       zrealizowany cel główny i cele szczegółowe

·       w pełni zrealizowane wskaźniki (16 nauczycieli odbyło 15h warsztatów i 12h konsultacji z ekspertem zewnętrznym

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian

·       wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu pracy z uczniem

·       stosowanie elementów oceniania kształtującego w codziennej pracy

·       dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniem w przygotowaniu scenariuszy zajęć

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Rodzice są partnerami szkoły
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają trudności we współpracy z rodzicami. Brakuje płynnego przepływu informacji szkoła-dom. Brak informacji zwrotnej od rodziców, niepełne wykorzystywanie możliwości komunikowania się (np. poprzez dziennik elektroniczny) utrudniają bieżącą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz planowanie realizacji zadań długoterminowych. Rodzice rzadko uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach.

Nauczyciele dostrzegają również niechęć rodziców do konstruktywnego komunikowania potrzeb i wyrażania opinii oraz niski poziom motywacji do nawiązania i utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą

Cel ogólny Kreowanie środowiska sprzyjającego edukacji i wychowaniu oraz budowanie między szkołą i rodzicami partnerskich relacji nastawionych na świadomą współpracę w obszarze wspierania rozwoju uczniów
Cele szczegółowe ·       rozwijanie niezbędnych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej

·       podwyższanie umiejętności nauczycieli radzenia sobie z postawą roszczeniową rodziców

·       rozwijanie umiejętności nauczycieli radzenia sobie zachowania w sytuacjach trudnych w relacji nauczyciel-rodzic

·       rozwijanie umiejętności zwiększania motywacji rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i zaangażowania w proces edukacyjny dziecka

·       wzmocnienie i uatrakcyjnienie współpracy z rodzicami

·       poprawienie relacji z rodzicami

Działania ·       16 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       poprawa jakości kontaktów indywidualnych nauczyciel-rodzic

·       wzrost umiejętności komunikacji, szczególnie umiejętności poprawnego zadawania pytań

·       udoskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem

·       udoskonalenie umiejętności wypracowania kompromisu, szanowania odmiennego zdania rodzica

·       wypracowanie nowych, skuteczniejszych form pracy z rodzicami poprzez uzgodnienie z rodzicami formy spotkań i formy kontaktowania się z nauczycielem i wychowawcą

Rekomendacje ·       motywowanie zespołu do działania i wdrażania zmian

·       budowanie nowego modelu pracy zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

·       rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach postawy roszczeniowej rodzica

·       doskonalenie umiejętności pracy w zespole, aktywna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

·       podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy

Category: Bez kategorii

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

Okres działania:  od IV 2014 r. do X 2015 r.

Koordynator sieci:  Barbara Kosińska

PODSUMOWANIE PRACY SIECI

POTRZEBY NAUCZYCIELI

•    Uzyskać  wsparcie metodyczne i merytoryczne;
•    Poznanie strategii i technik twórczego myślenia w praktyce;
•    Nabyć  umiejętności skutecznego motywowania uczniów do aktywności podczas zajęć;
•    Uzyskać wiedzę na temat  wzmacniania poczucia własnej wartości ucznia;
•    Poznać strategie i narzędzia  do odkrywania potencjału ucznia;
•    Jak nauczyć ucznia panowania nad emocjami? -Mieć dostęp do wypracowanych pomocy dydaktycznych;
•    Poznać metody nauczania adresowane do ucznia o zróżnicowanym potencjale intelektualnym;
•    Wymiana doświadczeń;
•    Możliwość zawarcia nowych znajomości zawodowych.

 

CELE SIECI NAUCZYCIELI

Cel ogólny: podniesienie jakości współpracy nauczycieli Powiatu Wrocławskiego

Cele szczegółowe:

•    uzyskanie merytorycznego i metodycznego wsparcia
•    podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze tematycznym sieci
•    wymiana doświadczeń
•    praca zespołowa nauczycieli
•    analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników
•     tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w projekcie
•    nawiązanie nowych znajomości zawodowych
•    współpraca pomiędzy szkołami
•    zrozumienie idei sieciowania:  „…wszyscy płyniemy na tej samej łodzi…”

DZIAŁANIA SIECI NAUCZYCIELI

•    25 nauczycieli pracujących w sieci
•    diagnoza potrzeb uczestników sieci i opracowanie dwóch Rocznych Planów Pracy Sieci (RPPS)
•    8 spotkań sieci– 24 godziny warsztatów i ćwiczeń z ekspertem mgr Magdaleną Bury- Zadrogą, 8 godzin zajęć z koordynatorem
•    Tematyka spotkań:

o    1. Wprowadzenie do myślenia o kreatywności.
o    2. W jaki sposób myśli osoba kreatywna?
o    3. Cechy osobowości twórczej. Myślenie Disneya, 6 kapeluszy de Bono.
o    4. Techniki kreatywnego myślenia.
o    5. Role grupowe w zespole klasowym.
o    6. Jak budować poczucie własnej wartości w rzeczywistości szkolno-klasowej?
o    7. Twórczość uczniów -jak wzbudzać motywacje i odkrywać potencjał?
o    8. Inteligencja emocjonalna.

•    praca na platformie: opracowania metod pracy twórczej(„burza mózgów”,  metoda  635, 6 kapeluszy de Bono, strategia Disneya, „mapy myśli”, wykres Ishikawy, stosowane w edukacji gry strategiczne), narzędzia („Koło holizmu” narzędzie do samooceny przez nauczyciela zakresu realizacji podstawy programowej w toku zajęć), konspekty zajęć, 36 plików materiałów i ćwiczeń do wykorzystania podczas zajęć z uczniem, bibliografia tematu;
•    zajęcia otwarte w Szkole Podstawowej w Wierzbicach pt- zastosowanie metody „edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej” w aktywizowaniu uczniów
o zróżnicowanym potencjale intelektualnym- prowadzenie ogólnopolski trener metody mgr Zofia Balicka
•    zapewnione materiały szkoleniowe
•    zapewniona przerwa kawowa
•    26 godzin konsultacji z koordynatorem sieci
•    6 sprawozdań kwartalnych, dwa sprawozdania z RPPS
•    ewaluacja działań (50 ankiet monitorujących jakość projektu na poziomie sieci)

EFEKTY PRACY SIECI NAUCZYCIELI

•    Rozwój zawodowy i osobisty uczestników sieci- podniesienie kompetencji zawodowych poprzez
•    poznanie nowych metod i form pracy, które podnoszą jakość pracy szkół
w wyzwalaniu postaw kreatywnych u dzieci i młodzieży
•    pozyskanie umiejętności warsztatowych od praktyków i w środowisku szkolnym.
•    Wykorzystanie potencjału kadry nauczycielskiej szkół i placówek powiatowych- wymiana praktycznych rozwiązań.
•    Nawiązanie współpracy z innymi szkołami poprzez integrację uczestników sieci.
•    Dostęp do platformy internetowej – możliwość korzystania z bazy materiałów, narzędzi i pomysłów.
•    Krzewienie idei „sieciowania” poprzez doświadczanie korzyści z uczestnictwa
w sieci.

EWALUACJA PRACY SIECI NAUCZYCIELI

Przyrost wskaźników dotyczących uczestników sieci (skala od 0 do 5)

naucz1

Ocena efektywności działań podejmowanych w sieci (skala od 0 do 5)

naucz2

REKOMENDACJE

•    Kontynuacja działalności sieci po zakończeniu projektu w kontekście dzielenia się praktykami, uczenia się od praktyków.
•    Podjąć działania inicjujące pozyskanie nowych członków sieci.
•    Kontynuowanie działań w kierunku promocji sieciowania, z większym wykorzystaniem platformy  internetowej.

Category: Bez kategorii