Sieci współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia – zespół ok. 20–25 nauczycieli z różnych
szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą,
szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem.
Członkowie sieci spotykają się 3–5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2
miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej
przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum
dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci.


Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli utworzone w powiecie wrocławskim

W ramach projektu powiatu wrocławskiego utworzone zostały cztery sieci
współpracy i samokształcenia nauczycieli:
1.       Sieć dyrektorów, realizująca temat: Pozapedagogiczne obowiązki
dyrektora szkoły – koordynator sieci pani Ewa Piotrowska
2.       Sieć nauczycieli, realizująca temat: Jak rozwijać twórcze myślenie
uczniów? – koordynator sieci pani Barbara Kosińska
3.       Sieć psychologów i pedagogów, realizująca temat: Praca z uczniem z
trudnościami w zachowaniu (problemy emocjonalno-społeczne oraz trudności
wychowawcze) – koordynator sieci pani Justyna Posadzy
4.       Sieć wychowawców szkolnych i przedszkolnych – koordynator sieci pani
Monika Goś

W każdej z sieci uczestniczy 25 osób. Podczas spotkań zostały wypracowane plany pracy sieci, zostały określone obszary, cele i harmonogram podejmowanych działań. Pracą każdej z sieci kieruje koordynator, który przygotowuje relację z przebiegu spotkań i wypracowanych rezultatów oraz zamieszcza ją na platformie internetowej.
Spotkania członków sieci miały na celu wzajemną wymianę doświadczeń oraz efektywne podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych związanych z tematyką pracy sieci. Spotkania te prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów w formie warsztatów i ćwiczeń praktycznych połączonych z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy teoretycznej. Druga część spotkania prowadzona była przez koordynatora  sieci.
Sieci współpracy i samokształcenia swoją pracę wspierają także poprzez aktywności podejmowane na platformie internetowej. Członkowie sieci mają możliwość uczestniczenia w moderowanym forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnym oraz korzystania z materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych. Jedynym warunkiem jest uczestnictwo w sieci oraz zalogowanie się na portalu doskonaleniewsieci.pl.
W pierwszym cyklu, zakończonym 30 września 2014 r. odbyło się łącznie 16 spotkań sieci, podczas których w ciągu 48 godzin dydaktycznych członkowie sieci współpracowali ze sobą i ekspertem wypracowując nowe metody działania i wymieniając się swoimi doświadczeniami.
W drugim cyklu spotkania sieci nauczycieli odbywały się zawsze w poniedziałki, natomiast spotkania sieci dyrektorów odbywały się w środy. Dni te zostały wyznaczone w oparciu o rozeznanie zrobione przez koordynatorów sieci. W celu umożliwienia uczestnictwa nauczycielom oraz  dyrektorom zarówno w warsztatach RPW w szkołach i przedszkolach, jak i w spotkaniach sieci – w poniedziałki nie były organizowane żadne spotkania w ramach doskonalenia nauczycieli w placówkach.
W drugim cyklu, zakończonym 23 października 2015 r. odbyło się łącznie 16 spotkań sieci, podczas których w ciągu 48 godzin dydaktycznych członkowie sieci współpracowali ze sobą i ekspertem wypracowując nowe metody działania i  wymieniając się swoimi doświadczeniami.

Podsumowanie pracy Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów

Podsumowanie pracy Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

Podsumowanie pracy Sieci współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów

Podsumowanie pracy Sieci współpracy i samokształcenia wychowawców