ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Od stycznia roku 2016 prowadzimy Sieć Pedagogów – Powiat Wrocławski. Jest ona otwarta dla wszystkich zainteresowanych pedagogów placówek współpracujących z PZPPP. Ideą sieci jest wzajemna wymiana doświadczeń i materiałów pomiędzy jej uczestnikami. Celem tej wymiany jest usprawnienie działań pedagogów, ułatwienie pracy i podniesienie efektywności.

Zgłoszenie do sieci można kierować do Moniki Goś na adres monikagos.wroc@gmail.com

Do chwili obecnej na stronie Sieci Pedagogów – w ramach FORUM podjęte zostały następujące tematy:

W zakładce PLIKI zamieszczono liczne materiały do ściągnięcia i wykorzystania w pracy.
Na przykład:

 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą w szkole i przedszkolu – opracowanie w punktach, skrót do analizy, dyskusji,
 • Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu – materiał dla wychowawcy / nauczyciela, dot. postępowania przy hyper- i hypoglikemii,
 • Apel twojego dziecka – materiał dla rodziców; wskazówki, zasady, do refleksji, do omówienia,
 • bajki terapeutyczne,
 • Mobbing w szkole – opracowanie
 • Internetowy uniwersytet mądrego wychowania, istota motywacji – artykuł,
 • SLI – podstawowe informacje dla rodzicow i nauczycieli – specyficzne zaburzenie językowe opracowanie,
 • skrzynka z narzędziami – liczne kwestionariusze do zbierania informacji o dziecku / młodzieży na kolejnych etapach rozwoju / edukacji,
 • ćwiczenia techniki i czytania ze zrozumieniem – liczne wydruki,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową, mutyzm wybiórczy – prezentacje i materiał opracowany przez p. Monikę Burzyńską,
 • zeszyt ćwiczeń z matematyki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, klasa IV,
 • zestaw ćwiczeń do treningu koncentracji, a w nim np.: uzupełnianie tekstów, uzupełnianie elementów graficznych, odwzorowywanie elementów graficznych, wyszukiwanie błędów, rozwiązywanie szyfrów,
 • scenariusze godziny wychowawczej – np. jak rozróżniać informacje prawdziwe od fałszywych / słowa, które ranią / komu ufasz,
 • dostosowanie wymagań dla ucznia z afazją – opracowane zalecenia,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z Zespołem Aspergera,
 • instrukcja do treningu autokorekty ortograficznej,
 • różnego rodzaju liniatury ułatwiające pisanie uczniom ze słabszą sprawnością grafomotoryczną,
 • test – sprawdź swój styl uczenia się,
 • Dyskalkulia – artykuł,
 • Szkoła bez przemocy – przyjaźń między rodzicami, wywiad ze znanym rodzicem – artykuł,
 • Jak radzić sobie z agresją i przemocą?  – broszura,
 • Skuteczne rozwiązania w budowaniu dobrych relacji z rodzicami – artykuł z Internetu, scenariusze rozmów, techniki pracy z rodzicami;
 • Jak angażować do współpracy…  strategie: prośby / korzyści / dowartościowania / wartości / nacisku społecznego; techniki pracy z rodzicem: agresywnym / biernym / roszczeniowym / dwulicowym
 • cechy ofiary przemocy – opracowanie badań.