ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

W  roku szkolnym 2018/2019 odbyła się druga edycja akcji profilaktycznej przeciwko agresji i przemocy „Wspólna sprawa”.

W tegorocznej edycji wzięły udział szkoły:

Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące

Szkoła Podstawowa  w Długołęce

Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa w Siedlcu Trzebnickim

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

 

Dziękujemy  uczestnikom ze wszystkich szkół  za obecność, aktywność, zaangażowanie we współtworzenie akcji.

 

Kalendarz podjętych działań w roku szkolnym 2018/2019

  1.  W lutym 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyło się:
  • Pierwsze spotkanie uczestników 2 edycji „Wspólnej sprawy”- wspólne dla nauczycieli, uczniów i rodziców szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Szkolenie służyło pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy na temat agresji i przemocy oraz zainspirowaniu i przygotowaniu uczestników do dalszego działania w swoich szkołach. W spotkaniu wzięło udział 18 osób z 5 szkół. Uczestnicy aktywnie brali udział w szkoleniu, wstępnie zaplanowali działania w swojej szkole oraz otrzymali materiały pomocnicze do ich realizacji. Wszyscy zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu.
  • Odbyło się również trzecie już spotkanie uczestników zeszłorocznej 1 edycji „Wspólnej sprawy”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele ze szkół SP 1 Kąty Wrocławskie oraz SP Mietków. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o swoich działaniach i doświadczeniach związanych w przeciwdziałaniem agresji i przemocy w szkole. Głównym tematem była koncepcja „szkolnych grup roboczych” (rodzic, nauczyciel i uczniowie) ds. dobrej komunikacji w szkole, przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Omówiono misję, zasady i zakres działania takich grup szkolnych oraz dyskutowano na temat sposobów pozyskania rodziców uczniów do współpracy w szkole. Przedstawiciele szkół obowiązali się do dalszych działań w ramach „grup roboczych” (nazwa tymczasowa) oraz dalszej współpracy z Poradnią w formie spotkań o charakterze superwizyjnym oraz ewentualnych bieżących konsultacji m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  1. W okresie luty-czerwiec 2019 szkoły podejmowały zaplanowane działania profilaktyczne w swoim środowisku.
  2. W czerwcu 2019r. odbyło się Spotkanie podsumowujące dla uczestników 2 edycji. Wiązało się ono z zaprezentowaniem przez szkoły podjętych przez nie działań, a także omówieniem refleksji uczestników akcji na temat przeprowadzonych spotkań w szkołach. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem opowiadali o swoich doświadczeniach, podkreślali jak istotne jest poruszanie tego tematu dla ich środowiska oraz prezentowali pomysły na dalsze działania w ramach profilaktyki przeciw przemocy w szkole.

 

Wszystkie uczestniczące szkoły wyraziły chęć kontynuacji zapoczątkowanych przez nie działań oraz udziału w spotkaniach szkoleniowych, połączonych z panelem dyskusyjnym dla wszystkich uczestników na terenie Poradni..

W oparciu o zamieszczone w sprawozdaniach ze szkół informacje przedstawiamy opis zrealizowanych zadań.

 

W Szkole Podstawowej w Brzeziej Łące zostało przeprowadzone badanie zjawiska przemocy w środowisku uczniów. Wyniki badania zostały omówione na spotkaniu grup szkolnych uczestniczących w Akcji Wspólna sprawa. W klasach IV i V odbyły się również prowadzone przez pedagoga szkolnego warsztaty nt. „Zjawisko przemocy i agresji” oraz „Poszkodowani, sprawcy, świadkowie przemocy”.

 

W Szkole Podstawowej w Długołęce zostały przeprowadzone spotkania warsztatowe dla uczniów klas V i VI, w których zauważono potrzebę poruszenia tematu zjawiska przemocy
i agresji oraz roli poszkodowanych, ofiar i świadków przemocy. W spotkaniach wzięło udział 57 osób. Prowadzącymi byli uczniowie koordynatorzy projektu oraz pedagog szkolny. Został również przeprowadzony konkurs plastyczny na krótki komiks dotyczący przeciwdziałania przemocy pt „Zdecydowane NIE dla agresji i przemocy w naszej szkole”.

 

W szkole podstawowej w Siedlcu zajęciami profilaktycznymi objęto 80 uczniów oraz 21 rodziców. Uczniowie koordynatorzy Akcji wraz z nauczycielem przeprowadzili 4 godzinne warsztaty na tematy: „Jak reagować w sytuacji przemocy” oraz „Zjawisko przemocy i agresji” w 4 klasach. Dodatkowo nauczyciel wraz z rodzicem przeprowadzili spotkanie warsztatowe dla rodziców klasy IV nt. „Poszkodowani, sprawcy, świadkowie przemocy”, połączone z możliwością dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

W szkole Podstawowej w Rzeplinie nauczyciel wraz z uczniami – koordynatorami Akcji przeprowadzili spotkania warsztatowe dla uczniów klas. IV-VII. W sumie w spotkaniach wzięło udział 79 uczniów. Dodatkowo w jednej z klas nauczyciel uczestniczący w Akcji przeprowadził  mediacje między uczniami, w których wzięło udział 14 osób. Na spotkaniu podsumowującym uczniowie zaprezentowali swoje działania przy pomocy ciekawej prezentacji multimedialnej.

 

W szkole Podstawowe w Świętej Katarzynie uczniowie koordynatorzy Akcji oraz nauczyciel prowadzili spotkania, w trakcie których omawiano zjawisko przemocy oraz sposoby przeciwdziałania mu, w trakcie spotkań uczniowie mieli możliwość udziału
w dyskusji. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem.

 

Kontynuacja

Uczestnicy akcji „Wspólna sprawa” zgłosili potrzebę kontynuowania spotkań raz na semestr w tym samym składzie. W kolejnym roku szkolnym  zostanie zorganizowane spotkanie grupy składającej się z dobrowolnie zgłoszonych uczestników ubiegłej akcji „Wspólna sprawa” (spotkanie zaplanowano na październik 2019r.). Zaproponowanym przez uczestników tematem przewodnim będzie „Mowa nienawiści w Internecie”  Dokładne informacje pojawią się na naszej stronie oraz zostaną rozesłane do szkół drogą mailową.