Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach. Czytaj dalej

Oddajemy Państwu pierwszą część odpowiedzi na pytania które często zadajecie nam Państwo podczas rozmów telefonicznych i w bezpośrednich rozmowach. Prosimy o nadsyłanie kolejnych pytań drogą mailową na adres kancelaria@pzp.edu.pl, postaramy się w miarę możliwości zamieszczać odpowiedzi na te najbardziej istotne i najczęściej się powtarzające z nadzieją na dużą użyteczność takiej formuły.

 

 1. Moje dziecko posiada opinię o specyficznych problemach w uczeniu się, w tym przypadku chodzi o dysleksję. Opinia została wydana kilka lat temu i nie ma w niej zaleceń do ulgowego traktowania na egzaminie ósmoklasisty. Czy i kiedy mam zwrócić się do Poradni o wydanie następnej opinii?

Nie ma takiej potrzeby. Już od wielu lat warunki i formy przeprowadzania egzaminów wskazuje Rada Pedagogiczna placówki do której uczęszcza uczeń, na podstawie publikowanego corocznie komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zaś opinia o dysleksji (bądź innych specyficznych problemach w uczeniu się) wydana raz jest ważna przez cały okres nauki. Dysleksja nie znika wraz z upływem czasu, nie jest przecież chorobą więc nie można jej „wyleczyć”. Poniżej link do aktualnego komunikatu Dyrektora CKE, kompetencje Rady Pedagogicznej wskazane są w punkcie 9, tabela dostosowań znajduje się w punkcie 4: http://oke.waw.pl/Komunikat_o_0dostosowaniach.pdf

 

 1. Chcemy zapisać nasze 6-letnie dziecko do klasy pierwszej. Słyszeliśmy że decyzję o przyjęciu naszego dziecka do klasy pierwszej szkoła uzależnia od dostarczenia opinii o gotowości szkolnej. Czy takie postępowanie jest słuszne i zgodne z obowiązującymi przepisami? Czy brak opinii o dojrzałości szkolnej zamyka naszemu 6-latkowi drogę do nauki w klasie pierwszej?

W żadnym wypadku. Od 1 września 2016 roku to rodzic decyduje czy chce posłać 6-latka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, czy do tzw. „zerówki”. Do szkoły rejonowej dziecko 6-letnie musi być zapisane z urzędu, wystarczy sam wniosek rodzica. Szkoła nie może uzależniać decyzji o przyjęciu dziecka od uzyskania opinii o dojrzałości szkolnej, wyjątek dotyczy tylko nielicznych dzieci 6-letnich które nie uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Co więcej, do końca kwietnia nauczyciele przedszkola do którego uczęszcza dziecko mają obowiązek przygotować informację o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole dzieci 6-cio i 7-mioletnich. Od decyzji rodziców zależy czy ten dokument zostanie przez nich przekazany dyrektorowi szkoły. Więcej informacji w poradniku dla rodziców opracowanym przez Panią Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, na stronie 8. znajdują się szczegółowe informacje:

http://pzp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/6-7poradnik-dla-rodzicow-szescio-i-siedmiolatkow.pdf

 

 1. Jak długo ważna jest opinia poradni i jak często trzeba ją uaktualniać?

Opinia poradni ważna jest bezterminowo. O uaktualnieniu zaleceń z opinii można pomyśleć w przypadku gdy od wydania opinii minęło dużo czasu (kilka lat) i tym samym zmienił się wiek rozwojowy dziecka, skutkiem czego jego funkcjonowanie uległo znaczącej zmianie. W szczególności nie należy zgłaszać dziecka na badanie w tym samym kierunku co roku. Przykładowo – opinia o ryzyku wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (np. dysleksji) jest wydawana jeden raz w klasach I-III, natomiast opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się jest wydawana także jeden raz w okresie od zakończenia klasy III do ukończenia szkoły podstawowej i jest ważna całe życie. Jedynym wyjątkiem są opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka które są ważne do rozpoczęcia nauki w szkole. Kiedy należy wsparcie dziecka zakończyć i zaprzestać realizacji zaleceń z opinii? Tu sprawę należy traktować na zasadzie zdrowego rozsądku – po prostu wtedy gdy nie jest już ono potrzebne w związku z osiągnięciem zakładanych celów terapeutycznych. Decyzję o zaprzestaniu stosowania zaleceń podejmują zgodnie rodzic dziecka i osoba koordynująca w placówce pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Nie ma przecież żadnego sensu zmuszanie ucznia do udziału w zajęciach wyrównawczych, jeżeli zaległości z konkretnego przedmiotu były spowodowane dłuższą nieobecnością wiele miesięcy temu i zostały dawno uzupełnione.

 

Niebawem następna część pytań i odpowiedzi

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu

ma zaszczyt zaprosić
wszystkich logopedów pracujących na terenie Powiatu Wrocławskiego na:

II POWIATOWE FORUM LOGOPEDÓW

Zapraszamy szkoły podstawowe powiatu wrocławskiego do udziału w 2 edycji akcji profilaktycznej, mającej na celu przeciwdziałanie występowaniu agresji i przemocy w szkole.

Akcja ma na celu:

 • poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole
 • promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z  agresją i przemocą  oraz traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły
 • doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i pracownikami Poradni

Harmonogram działań

 • Dnia 15 lutego 2019 r. w godzinach 9:00-13.00 szkolenie „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy nie brali udziału  w poprzedniej edycji w roku 2018. Celem szkolenia jest  przygotowanie do działań profilaktycznych w szkole? Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
 • Dnia 19 lutego 2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00 warsztat dla uczestników przeszkolonych w poprzedniej edycji. Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki agresji i przemocy w szkole, dzielnie się doświadczeniem oraz wymiana dobrych praktyk między uczestnikami. Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
 • Luty-czerwiec 2019 r. – działania przeszkolonych w Poradni osób na terenie swoich szkół, ewentualne konsultacje z pracownikiem Poradni.
 • Dnia 04 czerwca 2019 r. w godzinach00 -13.00 spotkanie podsumowujące dla uczestników szkolenia „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole”. Celem jest podzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych działań, wymiana dobrych praktyk, omówienie zaistniałych trudności oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań. Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska
 • Zamieszczenie sprawozdania z całej akcji na stornie internetowej Poradni w formie oraz terminie ustalonym wcześniej z uczestnikami.

Termin zgłoszenia uczestników (nauczyciela, 2 uczniów i rodzica) przez Dyrektorów szkół trwa do dnia 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza*

e-mailowo na adres marta.tecza@pzp.edu.pl

Formularz 2019 Wspólna sprawa – dla nowych uczestników , spotkanie 15.02.2019r.

Formularz kontynuacja Wspólna sprawadla uczestników z poprzedniej edycji, spotkanie 18.02.2019 r.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w nowej edycji akacji decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła uzyska informację zwrotną od pracownika Poradni.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie działań.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mailowy:  marta.tecza@pzp.edu.pl

Szanowni Państwo!

Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, który odbędzie się w dniach  15-21.10.2018 r.,  pod hasłem „Bądź   architektem   swojego szczęścia”.

Inicjatywa ta kierowana jest do uczniów zainteresowanych planowaniem kariery zawodowej, wyboru dalszego kształcenia lub podjęcia pracy zawodowej, Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach Czytaj dalej