SORE

1. Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) – specjalista zewnętrzny (spoza szkoły/przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji rocznego planu wspomagania. Do jego zadań należą: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola oraz dostosowaniu oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu RPW. W ramach realizacji RPW organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności, przygotowuje sprawozdanie z realizacji działań. SORE ma pod opieką kilkanaście szkół/przedszkoli, z którymi utrzymuje ścisły kontakt podczas realizacji rocznego planu wspomagania (rok szkolny).

2. Przydział SORE do placówek edukacyjnych

3. Podsumowanie wdrażania Rocznych Planów Wspomagania w placówkach edukacyjnych

 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
Prowadząca warsztat:
Pani Eleonora Żmijowska-Wnęk
Borowa 19 maja 2014r