Publiczne Gimnazjum w Jordanowie Śląskim

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2013/2014
Temat I RPW Ocenianie kształtujące Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele zauważają, że pomimo ich dużego zaangażowania wyniki uczniów z poszczególnych przedmiotów są niezadawalające. Potwierdzeniem tego stanu są wyniki egzaminu gimnazjalnego na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej. Nauczyciele sygnalizują potrzebę zwiększenia motywacji uczniów do nauki. Szansą na to byłaby między innymi poprawa relacji nauczyciel-rodzic (szkoła-dom rodzinny).
Cel ogólny Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowanie potrzeb oraz możliwości uczniów, a następnie dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy.
Cele szczegółowe ·       poszerzenie umiejętności diagnostycznych nauczyciela

·       poszerzenie umiejętności planowania pracy na podstawie wyników diagnozy

·       doskonalenie metod i technik aktywizowania ucznia na lekcji

·       doskonalenie metod i technik motywowania ucznia do wysiłku intelektualnego

·       poznanie strategii efektywnej współpracy z rodzinami

Działania ·       9 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

Efekty ·       wzrost umiejętności komunikacyjnych w bezpośrednich kontaktach nauczyciel-uczeń i nauczyciel rodzic

·       zwiększenie kompetencji nauczyciela-wychowawcy

·       wzrost efektywności pracy wychowawcy poprzez udoskonalenie warsztatu pracy

·       wzrost umiejętności budowania odpowiednich strategii wychowawczych

·       wzrost umiejętności prowadzenia obserwacji ucznia i wczesnego reagowania w niepokojących sytuacjach

·       poprawa umiejętności pracy w zespole nauczycielskim w celu kompleksowego oddziaływania na ucznia i realizowania przyjętej strategii wychowawczej

Rekomendacje ·       motywować zespół do działania i wdrażania zmian

·       motywować zespół do dzielenia się doświadczeniami w zakresie opracowania indywidualnych strategii oddziaływania na uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

·       motywować zespół do podejmowania wspólnych działań wychowawczych

·       doskonalenie umiejętności budowania zespołu zadaniowego w przypadku rozpoznania problemu

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji

·       promowanie refleksyjnego myślenia o własnej pracy.

 

 

SORE Anna Rajewska
Rok szkolny 2014/2015
Temat II RPW Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła
Potrzeby nauczycieli Nauczyciele widzą potrzebę podwyższenia jakości życia szkolnego poprzez dokształcenie w obszarze dotyczącym bezpieczeństwa szkoły. Konieczność rozwoju wspomnianego obszaru wynika z obserwacji sytuacji w szkole. Pojawiają się problemy w pracy z dziećmi zagrożonymi przemocą lub niedostosowaniem społecznym. Nauczyciele zauważają pojawiające się trudności w relacji między uczniami – istnieje ryzyko przyjmowania przez dziecko „kozła ofiarnego”. Nauczyciele dostrzegają także ryzyko związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu (zagrożenie cyberprzestępczością).
Cel ogólny Budowanie kompleksowego wsparcia dla wychowawców klas, aby w maksymalnym stopniu osiągali zaplanowane efekty wychowawcze.
·       Cele szczegółowe ·       opracowanie indywidualnych strategii oddziaływania dla uczniów zagrożonych przemocą/niedostosowaniem społecznym

·       poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów między dziećmi w celu zapobiegania przyjmowania roli „kozła ofiarnego” przez dziecko

·       doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w relacji nauczyciel-rodzic

·       rozpoznawanie zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z internetu (zagadnienia prawne związane z ochroną przed cyberprzestępczością)

·       Działania ·       9 nauczycieli objętych RPW

·       diagnoza potrzeb i opracowanie RPW

·       formy doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, konsultacje) – 27h

·       zapewnione materiały szkoleniowe

·       zapewniona przerwa kawowa

·       pomoc w przełożeniu na praktykę szkolną – konsultacje SORE – 15h

·       •ewaluacja działań (testy wiedzy, ankiety monitorujące jakość projektu, wskaźniki projektu na poziomie placówki) i sprawozdanie z RPW

·       Efekty ·       wnikliwa i trafna diagnoza

·       wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się

·       rozwój warsztatu pracy nauczycieli

·       zrealizowany cel główny i cele szczegółowe

·       w pełni zrealizowane wskaźniki (9 nauczycieli odbyło 15h warsztatów

·       Rekomendacje ·       motywować zespół do dzielenia się doświadczeniami w diagnozowaniu ucznia oraz w pracy z wykorzystaniem stosowanych w pracy nauczyciela metod i technik motywowania i aktywizowania ucznia

·       poszerzyć warsztat pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywujących, zwiększyć kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania

·       sukcesywne wdrażać do praktyki szkolnej nowe metody motywowania uczniów do pracy oraz techniki uczenia się zwiększające odpowiedzialność osobistą za rozwój

·       dalsze doskonalenie w zakresie współpracy i dobrej komunikacji

Category: Bez kategorii
Comments are disabled