Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu

 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pzp-edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć.
 • Pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • W niektórych nielicznych miejscach na stronie brak wymaganego kontrastu minimalnego.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Dobrzyńska.
 • E-mail: kadrowa@pzp.edu.pl
 • Telefon: 71 722 20 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespółu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Adres: ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. Strona internetowa: www.pzp.edu.pl
 • E-mail: kancelaria@pzp.edu.pl
 • Telefon: 71 722 20 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych we Wrocławiu jest zlokalizowany na 4 piętrze budynku Starostwa Powiatowego i znajduje się przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

Obok budynku jest dostępny płatny parking wewnętrzny za szlabanem. Na parkingu znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Oba wejścia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, ale brak jest dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Po wejściu przez główne wejście przez pierwsze szklane drzwi otwierane automatycznie oraz drugie szklane otwierane ręcznie znajdziemy się w głównym holu. Na wprost znajdują się dwie windy, którymi można dotrzeć na czwarte piętro w budynku. Windy nie mają powiadamiania głosowego, w którą stronę jadą i na którym piętrze się zatrzymują. Posiadają jednak oznakowania przycisków w alfabecie Braille’a.

W budynku w przestrzeni Poradni oraz na każdym innym piętrze znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku w przestrzeni Poradni na IV piętrze znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a – 10 cm nad klamką drzwi każdego pomieszczenia. W alfabecie Braille’a podane są: numer pomieszczenia oraz jego przeznaczenie funkcjonalne.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na parkingu znajduje się miejsce dla osób z niepełnosprawnością.
Winda dla niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje i oświadczenia

Kompatybilność i skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury
(klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje, strzałki kursora, PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół, Home/End – Początek/Koniec strony, TAB – przejście na kolejne elementy na stronie, Shift+TAB przejście na poprzednie elementy na stronie)

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nie posiada tłumacza języka migowego.