Szanowni Klienci, z uwagi na dużą ilość zgłoszeń, w przypadku przedłużającej się zajętości linii przez innych rozmówców, można kontaktować się z nami także mailowo pod adresem: kancelaria@pzp.edu.pl
Jednocześnie przypominamy, że wyłączność wydawania opinii przez poradnie publiczne, w tym przez Powiatowy Zespół Poradni, ograniczona jest do następujących spraw:
– realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,
– pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
– objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
– indywidualnego programu lub toku nauki,
– stwierdzenia potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z niepełnosprawnością.
Zgłoszenia w powyższych sprawach i przyjęcia na diagnozy w kierunku orzecznictwa będą traktowane priorytetowo.
Opinie psychologiczno-pedagogiczne, w tym wydawane przez niepubliczne poradnie, stanowią dla szkoły podstawę objęcia ucznia pomocą – zgodnie ze wskazaniami w tych opiniach. Opinie wydawane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe, wydane w sprawach nie wymienionych powyżej (na przykład o dysleksji) mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. Na ich podstawie przedszkole lub szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednie wsparcie, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii.

Po co w ogóle ta diagnoza..?

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Poradnia dokonuje diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie określania:

  • poziomu rozwoju intelektualnego,
  • poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
  • przyczyn trudności w nauce,
  • uzdolnień i mocnych stron dziecka,
  • podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
  • podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
  • predyspozycji zawodowych,
  • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest przede wszystkim:


Do postawienia właściwej diagnozy i określenia najlepszej dla dziecka formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędna jest analiza dokumentacji dziecka (wyniki poprzednich badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, badań lekarskich specjalistycznych, opinii wychowawcy, nauczycieli itp.).

Podstawowe dokumenty, które należy dostarczyć na badanie w poradni można pobrać w zakładce „Procedury i dokumenty”).

UWAGA! DIAGNOZA ZAWSZE JEST PRZEPROWADZANA NA WNIOSEK RODZICA. Już od wielu lat szkoły i placówki nie kierują samodzielnie uczniów do poradni.Poradnia nie udostępnia także szkołom opinii będących wynikiem diagnozy. Decyzję o ewentualnym przekazaniu opinii do szkoły podejmuje rodzic lub pełnoletni uczeń.

Lokalizacja

Zespół Poradni ma swoją siedzibę w budynku
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131 – piętro IV.
 

Klienci Zespołu Poradni mogą korzystać z parkingu Starostwa Powiatowego, położonego bezpośrednio przy budynku. Na parkingu funkcjonuje system pobierający opłaty od drugiej godziny parkowania (pierwsza jest za darmo).

Kancelaria (gab. 448) jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:45 – 15:45, w środy w godz. 10:00 – 18:00

Obowiązuje rejonizacja – dzieci z placówek wrocławskich przyjmowane są w poradniach prowadzonych przez Miasto Wrocław https://www.wroclaw.pl/poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-we-wroclawiu-adresy-telefony