ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 20 02

Kadra i Działania Poradni, nowy system wspomagania


Kadra

Psycholodzy

Beata Anklewicz-Sudoł

Monika Chojecka

Anna Dreszer

Anna Dudek

Anna Kuczkowska-Pluta

Mateusz Leszczyński

Edyta Lipska

Magdalena Mendyk-Przybyła

Agnieszka Milczarek

Justyna Moskal

Justyna Posadzy

Viktoriia Rachynska

Ewa Sierakowska

Małgorzata Zawada

Jagoda Ziober-Pękalska

 

 

 

Pedagodzy

Monika Burzyńska

Monika Goś

Ewa Gwiazda

Maria Morgowicz

Elżbieta Mrozek

Anna Pawlaczyk

Zdzisława Pietrus

Krystyna Szmyd

Marta Tęcza

Aleksandra Ulatowska

Elżbieta Waszkowiak

 

Logopedzi

Barbara Kowalska

Halina Poks

Magdalena Wołoszyn

 

Dyrekcja i administracja

Michał Iwan
– dyrektor

Grażyna Bobowska
– księgowa

Dorota Dobrzyńska
starszy referent

Katarzyna Kosińska
– starszy referentRealizacja dodatkowych zadania poradni wynikająca z § 2 ust 3) i 4) Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych w roku szkolnym 2017/2018 – na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

wsparcie w placówkach 2017/2018

W bieżącym roku szkolnym nasi specjaliści udzielają wsparcia następującym szkołom i placówkom:

LISTA W OPRACOWANIU – CZEKAMY NA ANKIETY ZAPOTRZEBOWAŃ ZE SZKÓŁ I PLACÓWEK.

 

Opinie i orzeczenia

Orzeczenia:
Orzeczenie to dokument zawierający w sprawie dziecka decyzję zespołu orzekającego. Ma konkretne skutki prawne i konsekwencje finansowe. Ma ono wartość decyzyjną , a wykonanie tej decyzji jest dla dyrektora szkoły obowiązkowe.
W naszym Zespole Poradni możecie Państwo starać się o wydanie następujących orzeczeń:
1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 • niedostosowanych społecznie,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

UWAGA! orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących z rejonu Powiatu Wrocławskiego wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9 we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 102.2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia ,lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,3. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki w szkole, (piszemy o nich w punkcie dotyczącym orzeczeń, gdyż są to jedyne opinie wydawane przez Zespół Orzekający) 5. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego,dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia, lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w szkole podstawowej,Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są wyłącznie z powodu występowania u ucznia niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego,natomiast o wydaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania decyduje stan zdrowia ucznia, który uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.  Jest ono możliwe wyłącznie ze względu na wskazanie lekarskie.Zaświadczenie o stanie zdrowia dla lekarza można pobrać z naszej strony:W zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka lekarz określa:1) okres – nie krótszy niż 30 dni– w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;2) rozpoznanie chorobylub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;3) zakres, w jakim dziecko,któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,może brać udział w zajęciach,w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

Zasady wydawania orzeczeń:
I.
Poradnia wydaje orzeczenia na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, który składa się do Zespołu Orzekającego powołanego w placówce przez Dyrektora Poradni. W praktyce wniosek o wydanie orzeczenia najlepiej wypełnić podczas spotkania z pedagogiem lub psychologiem, który pomoże w jego prawidłowym wypełnieniu. Na takie spotkanie, najczęściej połączone z badaniem dziecka, należy umówić się telefonicznie w Kancelarii Zespołu Poradni, nr Tel 71. 722 20 02.
II.
Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
III.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada dokumentacji, albo przedstawiona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia (opinii) przewodniczący Zespołu Orzekającego powiadamia wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia dokumentacji lub wskazuje członków zespołu, którzy wykonają niezbędne badania. W praktyce już podczas rozmowy telefonicznej pracownik Kancelarii informuje rodzica, czy potrzebne będzie badanie dziecka, czy też Zespół Orzekający podejmie decyzję na podstawie dostarczonej dokumentacji.
IV.
Wypełniony wniosek rejestruje się w Kancelarii, gdzie jest on ewidencjonowany, a rodzic (prawny opiekun) informowany jest o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego wydającego orzeczenie.
V.

Wniosek o wydanie orzeczenia jest rozpatrywany na posiedzeniu Zespołu Orzekającego, którego decyzje zapadają większością głosów.
VI.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
VII.

Rodzic (prawny opiekun) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu.
VIII.
Orzeczenia wydaje się rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
IX.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio:

 • orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego
 • orzeczenie o braku potrzeby nauczania indywidualnego
 • orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

X.
Rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się od decyzji Zespołu Orzekającego do Kuratora Oświaty we Wrocławiu za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, w terminie 14 dni od jego doręczenia.
XI.
W przypadku, gdy Zespół Orzekający uzna, że odwołanie jest zasadne, może wydać nowe orzeczenie, od którego również przysługuje odwołanie.
Opinie:
UWAGA! Wydanie opinii zawsze poprzedzone jest badaniem dziecka, na które należy umówić się telefonicznie w Kancelarii Zespołu Poradni nr 71. 722 20 02
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wydaje następujące opinie dla dzieci i uczniów z terenu Powiatu Wrocławskiego:

 1. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydawana przez Zespół Orzekający),
 2. wcześniejszego przyjęcia do dziecka do szkoły podstawowej,
 3. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 4. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
 5. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego (w przypadku głębokiej dysleksji rozwojowej),
 6. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 7. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 8. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
 9. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 10. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 11. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej , kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 12. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do określonej pracy lub nauki zawodu,
 13. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 14. objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu w formie:

• zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
• zajęć logopedycznych,
• zajęć o charakterze terapeutycznym,

15. objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce w formie:

 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 • zajęć logopedycznych,
 • zajęć socjoterapeutycznych,
 • zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • nauczania w klasie wyrównawczej,
 • nauczania w klasie terapeutycznej,

16. inne opinie o przebadanych (np. dla PZP, Sądu itp.)

…..