Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie prosimy o kontakt pod adres e-mail www. iod.mc@uslugirodo.eu

adres pocztowy: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Kościuszki 131 Wrocław; 50-440 Wrocław lub prosimy o kontakt telefoniczny 519-375-959

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu osobistego.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa jak tez od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • diagnozowania dzieci i młodzieży (w tym rejestracji na badania, przeprowadzenia badań i wydania opinii/orzeczenia)
  • udzielania dzieciom młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • ,realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły bądź placówki

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, ; . Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:

  • dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, Pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych
  • dane sensytywne – w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od 25.05.2018r. Będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji,

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie