Edukacja domowa – od 1 lipca nowe zasady

Od 1 lipca 2021 wejdzie w życie nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe, znosząca rejonizację i konieczność uzyskania opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. 


Zgodnie z przepisami ustawy z dniem 1 lipca 2021 r. zniesiony będzie:

  • obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka oraz
  • wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej.

„Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w art. 37:

  1. w ust. 2:
    1. uchyla się pkt 1,
    2. w pkt 2 uchyla się lit. a;
  2.  w ust. 3 wyrazy „Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c” zastępuje się wyrazami „Przepisu ust. 2 pkt 2 lit. c”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”