Nauczanie tzw. „domowe” – zgoda dyrektora szkoły bez opinii poradni!

Informujemy zainteresowanych, że na podstawie szczególnych przepisów tzw. „Covidowych” czasowo uchylono obowiązek dołączania do wniosku opinii poradni. Regulacja ta obowiązuje do dowołania, warto się spieszyć. Poniżej wyciąg ze stosownych aktów prawnych.

I

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 423) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • 13. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów:

II

znowelizowane następującym Rozporządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 781) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • 1. ust. 8) p. c)

w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.”;

III

odnosi się do:

Ustawa Prawo Oświatowe

Art. 37:

  1. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

  1. a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, [ten punkt czasowo nie obowiązuje na podstawie dwóch podanych wcześniej Rozporządzeń]