Procedura przeprowadzania diagnoz bezpośrednich w okresie pandemii.

Procedura przeprowadzania diagnoz dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu obowiązująca od 18 maja 2020 r, uzgodniona z Radą Pedagogiczną i zaakceptowana przez Związki Zawodowe: ZNP i Radę Poradnictwa.

W związku z brakiem wytycznych kierunkowych dla poradni psychologiczno – pedagogicznych, niniejsza procedura została opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792)
 • Wybranych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli – dostosowanych do warunków i specyfiki pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Pracownicy PZPP-P w pierwszej kolejności przyjmują przypadki związane z wydawaniem orzeczeń do kształcenia specjalnego i wydawaniem opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju a także opinii w sprawach dotyczących odroczenia obowiązku szkolnego, przyspieszenia obowiązku szkolnego, spośród dzieci i uczniów których diagnozy zostały odwołane w okresie od 16 marca 2020 r.
  W pierwszym okresie przyjmowane będą wyłącznie dzieci których stan zdrowia i sposób funkcjonowania (stwierdzony w wywiadzie) pozwala na przeprowadzenie diagnozy w sposób bezpieczny, bez kontaktu bezpośredniego z ciałem dziecka. Pozostałe przypadki czekają na odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.
  2. Przeprowadzenie diagnozy każdorazowo poprzedzone jest przekazaniem pracownikowi przez Rodzica wypełnionego Oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej procedury.
  3. Rodzic wraz z dzieckiem oczekują przed Poradnią na zaproszenie przez pracownika. Przyjmowane będą wyłącznie osoby wcześniej umówione. Wszyscy klienci Poradni przebywając na jej terenie są zobowiązani do stałego zakrywania ust oraz nosa zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, z wyłączeniem dzieci do lat 4 lub posiadających zalecenia medyczne.
  4. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przed wejściem do Poradni pracownik dokona pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym zarówno Dziecku jak i Rodzicowi. Pracownik odstąpi od diagnozy w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 st.C) oraz w przypadku braku zgody Rodzica na wykonanie pomiaru.
  5. Bezpośrednio po wejściu do Poradni rodzic i dziecko mają obowiązek zdezynfekować dłonie, a następnie dezynfekować je tak często jak będzie to potrzebne.
  6. W pomieszczeniu diagnostycznym przebywa jedynie pracownik oraz badany, w odległości min. 1,5 metra od siebie. W przypadku dzieci młodszych możliwa jest obecność jednego rodzica (opiekuna), z zachowaniem w/w odległości. W miarę możliwości rodzic zgłasza się z własnym długopisem, ołówkiem, kredkami.
  7. Podczas diagnozy pracownik ma obowiązek używać indywidualnych środków ochrony osobistej tj. przyłbicy ochronnej lub maseczki, a w razie potrzeby i jednego i drugiego, rękawiczek jednorazowych.
  8. W kontakcie bezpośrednim w możliwie jak najkrótszym czasie zostaną wykonane jedynie niezbędne czynności diagnostyczne. Wszelkie pozostałe czynności takie jak wywiad z rodzicem, rozmowa postdiagnostyczna i im podobne, zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.
  9. Podczas diagnozy obowiązuje całkowity zakaz spożywania artykułów spożywczych, z wyjątkiem wody butelkowanej z daleka od stanowiska pracy.
  10. Diagnozy będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym „jedno dziecko – jeden gabinet – jeden dzień”. Po zakończeniu diagnozy pomieszczenie zostanie zdezynfekowane, wywietrzone i wyłączone z użytku przez resztę dnia.

Oświadczenie – Załącznik do Procedury diagnozy bezpośredniej.