Zgłoszenia do poradni

Szanowni Klienci, z uwagi na dużą ilość zgłoszeń, w przypadku przedłużającej się zajętości linii przez innych rozmówców, można kontaktować się z nami także mailowo pod adresem: kancelaria@pzp.edu.pl
Jednocześnie przypominamy, że wyłączność wydawania opinii przez poradnie publiczne, w tym przez Powiatowy Zespół Poradni, ograniczona jest do następujących spraw:
– realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,
– pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
– objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
– indywidualnego programu lub toku nauki,
– stwierdzenia potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka z niepełnosprawnością.
Zgłoszenia w powyższych sprawach i przyjęcia na diagnozy w kierunku orzecznictwa będą traktowane priorytetowo.
Opinie psychologiczno-pedagogiczne, w tym wydawane przez niepubliczne poradnie, stanowią dla szkoły podstawę objęcia ucznia pomocą – zgodnie ze wskazaniami w tych opiniach. Opinie wydawane przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe, wydane w sprawach nie wymienionych powyżej (na przykład o dysleksji) mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. Na ich podstawie przedszkole lub szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednie wsparcie, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii.